– Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany planu Biały Potok oraz planu Grywałd

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) oraz Uchwał Rady Gminy Krościenko n.D :

  • Nr XL/345/2022 z 10 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd”;
  • Nr XLII/384/2022 z 27 października 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko n/Dunajcem – Biały Potok;

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 14 marca 2023 r. do 05 kwietnia 2023 r.:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko n/Dunajcem – Biały Potok wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko;
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty ww. będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D. w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Gminy – https://bip.malopolska/ugkroscienkonaddunajcem. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 14.03. 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Krościenko n.D. odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach.

Ponadto na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu planu, oprócz ww. projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd”. Informuję, iż dla projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko n/Dunajcem – Biały Potok, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) mogą składać uwagi do wyłożonych do wglądu publicznego dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia. Uwagi należy składać do Wójta Gminy, 34 – 450 Krościenko n.D, Rynek 35, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@kroscienko.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Krościenko n.D za pomocą e-mail: iod@kroscienko.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej – szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top