– Projekty unijne

Projekty unijne

Logo projektów UE

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 działanie 11.2  Odnowa obszarów wiejskich  Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu  pn: „Rewitalizację XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”

Celem projektu  jest przebudowa. i rozbudowa. istniejącego obiektu dawnego Ratusza, w taki sposób aby stworzyć atrakcyjną przestrzeń do działań kulturalnych dla różnych grup mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz poprawa estetyki jednego z najciekawszych i najstarszych obiektów na terenie Krościenka.

Planowane efekty  to przebudowa  i rozbudowa  XIX w. Ratusza, w którym obecnie ma swoją siedzibę Urząd Gminy oraz Gminne Centrum Kultury, a także przebudowa. płn. Pierzei Rynku.

Całkowita wartość projektu wynosi: 8 469 997,54zł

Wkład własny gminy wynosi: 4 317 679,82 zł

Projekt uzyskał także wsparcie ze środków Promesy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 419 958, 28 zł.

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 31.12.2020 r.

Logo_Ministerstwa_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego.svg
Readmore
Logo projektów UE

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami  Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu realizację projektu pn:  Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK) w m.  Krościenko nad Dunajcem. Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj–wybuduj

Celem projektu  jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego na terenie Gminy poprzez rozwój selektywnej zbiórki odpadów oraz, ograniczanie strumienia powstających odpadów oprawa

Planowane efekty to budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Całkowita wartość projektu wynosi:  2 450 226,14 zł  .

Wkład własny gminy wynosi:755 818,00 zł

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 31.12.2019 r.

Readmore
Logo projektów UE

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych ,Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem – etap I.” Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj–wybuduj

Celem projektu  jest  ograniczanie przedostawania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem, co prowadzić będzie do poprawy stanu środowiska naturalnego na jej obszarze oraz poprawy jakości życia mieszkańców oraz turystów odwiedzających region.

Planowane efekty  to budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7 km, w tym:

 1. w ramach kosztów kwalifikowalnych:

– w miejscowości Hałuszowa o łącznej długości 3,4 km,
– rozbudowa kanalizacji w miejscowości Grywałd – etap II o łącznej długości 2,6 km,

 1. w ramach kosztów niekwalifikowanych:

– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hałuszowa (łącznik poza aglomeracją, część niekwalifikowana) 1 km.

Całkowita wartość projektu wynosi:  2 458 615,59zł

Wkład własny gminy wynosi: 270 131,77 zł

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.06.2020 r.

Readmore
Logo projektów UE

W ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020  działanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Gmina Krościenko rozpoczyna realizacje projektu realizację Projektu pn: „Grzybek dla turysty” – budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  w miejscach widokowych na terenie gminy Krościenko”

Celem projektu jest  rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie gminy Krościenko do dnia złożenia wniosku o płatnosc ostateczną.

Planowane efekty to budowa 10 obiektów małej architektury turystycznej ogólnodostępnej i niekomercyjnej tzw: „grzybków” jako miejsc do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Będzie to  nowa usługa turystyczna służąca zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. Grzybki zostaną wybudowane w miejscach atrakcyjnych widokowo na terenie gminy Krościenko w 4 sołectwach tj. Krościenko, Krośnica , Grywałd ,Tylka  oraz Hałuszowa . 

 Całkowita wartość projektu wynosi:  199 510,00 zł

 Wkład własny gminy wynosi: 125 357,00 zł

 Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.11.2018 r.

Readmore
Logo projektów UE

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr, Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu realizację Projektu pn: Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

Celem projektu  poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krościenko.

Planowane efekty to wymiana  100 niskosprawnych piecy i instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych na 100 sztuk kotłów na ekogroszek

 Całkowita wartość projektu wynosi:  987 170,10  (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy  sto siedemdziesiąt złotych 10/100).

 Wkład własny gminy wynosi: 14 818,92  (słownie: czternaście  tysięcy osiemset osiemnaście złotych 92/100).

  Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.08.2020 r.

Readmore
Logo projektów UE

W ramach konkursu RPO 2014 – 2020,Os priorytetowa 6, Dziedzictwo regionalne działanie 6,3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 – Rozwój lokalnych zasobów subregionów spr– z Europejskiego Funduszu Rozwoju gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu pn: Rozbudowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną wzdłuż Dunajca w Krościenku – Etap I.

Celem projektu jest rozbudowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w turystycznej gminie Krościenko, co przyczyni się do rozwoju całego sektora turystyki w gminie .

Projekt będzie realizowany w systemie „ zaprojektuj-wybuduj” a jego termin zakończenia zaplanowano na kwiecień 2019roku.

Inwestycja zakłada rozbudowę  istniejącej ścieżki    wzdłuż lewego brzegu rz. Dunajec od końca ul. Flisaków Pienińskich w  Krościenku, w górę biegu rzeki na długości 776,35 m.

Planowane efekty to wykonanie m. innymi ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,50, ciągu pieszego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości podstawowej 2,00, elementy małej architektury( altana  ławki  parkowe, stojaki rowerowe, fontanna, i boisko do badmintona, ogólnodostępne sanitariaty oraz  uzupełnienie zieleni.

Planowana w ramach inwestycji infrastruktura rekreacyjno-turystyczna przeznaczona będzie na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o posiadane lokalne zasoby przyrodnicze i krajobrazowe. Realizacja inwestycji w dużym stopniu zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy

Wartość projektu 2 249 309,19zł

Wkład Funduszy Europejskich- 802 664,38 zł

Obecnie gmina rozpoczyna procedurę przetargową na wykonanie projektu i zadań inwestycyjnych. Planowane rozstrzygniecie przetargu to listopad- grudzień 2017. Zatem wartość projektu może ulec zmianie.

Readmore
Wychowanie przedszkolne w Krościenku

Gmina Krościenko nad Dunajcem realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem”, współfinansowany ze środków Europejskie­go Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Projekt realizowany jest w Punkcie przedszkolnym w Szko­le Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem w okresie od 01.04.2017 do 30.06.2019 r. i obejmuje zadania:

Rozwój punktu przedszkolnego w Krościenku n.D przy ul. Biały Potok 1 poprzez:

– utworzenie nowego oddziału i zatrudnienie kadry,
– dostosowanie zaplecza sanitarno-higienicznego,
– wyposażenie nowego oddziału w meble, pomoce i mate­riały dydaktyczne, sprzęt TIK, zabawki, itp.,
– modernizację placu zabaw,
– realizację zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego przy ul. Biały Potok 1 (logopedycz­ne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika)

Rozwój kompetencji kadry wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy ul. Biały Potok poprzez:

– udział w szkoleniach/warsztatach/kursach,
– ukończenie studiów podyplomowych.

Całkowita wartość projektu: 475.043,38 zł
Dofinansowanie z EFS: 401.193,38 zł
Wkład własny Gminy: 73.850,00 zł

W ramach zadania 1 projektu:

 1. zmodernizowano plac zabaw za kwotę: 156.223,25 zł (w tym: 63.560,00 ze środków EFS oraz 92.663,25 zł ze środków Gminy)
 2. dostosowano pomieszczenia za kwotę 13.020,00 zł
 3. zakupiono:
  1) urządzenia multimedialne, wielofunkcyjne, tablety, zestawy do nauki programowania, laptop i oprogramowanie za kwotę 73.951,25 zł
  2) wyposażenie, meble i sprzęt za kwotę 29.466,45 zł
  3) pomoce dydaktyczne i zabawki za kwotę 33.665,58 zł
 4. utworzono 1 oddział przedszkolny i zatrudniono 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 5. od 01.09.2017 r. realizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci: logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i z języka angielskiego

W ramach zadania 2 projektu:

 1. 6 nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym wzięło udział w szkoleniu z nauki podstaw programowania,
 2. 5 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe.
Readmore
Logo projektów UE - EFS

Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała umowę partnerską z Instytutem Badawczo-Szkoleniowym Sp. z o.o z siedzibą w Olsztynie na realizację projektu
pn. „Kompetencje- klucz do sukcesu”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

               Instytut Badawczo-Szkoleniowy będzie realizował projekt w Gminie Krościenko n.D oraz w Gminie – Miasto Zakopane. Z terenu naszej gminy do projektu zakwalifikowały się 3 szkoły, w których średni wynik z matematyki na sprawdzianie po klasie VI oraz na egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2014/2015 był niższy niż średni wynik w województwie małopolskim, tj.: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku n.D. Realizacja projektu w szkołach rozpocznie się we wrześniu br.

Głównym celem projektu jest: Podniesienie poziomu edukacji w 5 szkołach podstawowych i 2 szkołach gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy w okresie od V 2017 do IV 2017 r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

– wyposażenie szkół w pracownie przyrodnicze oraz przeszkolenie nauczycieli szkół
z wykorzystania pracowni do prowadzenia zajęć,

– wyposażenie szkół w pracownie TIK oraz przeszkolenie nauczycieli z wykorzystania pracowni do prowadzenia zajęć

– realizację zajęć dodatkowych dla uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki.

               Szkoły wyposażone zostaną w cyfrowe  systemy pomiarowe oraz w komputery
z funkcjonalnościami wskazanymi w wytycznych edukacyjnych (po 10 szt na szkołę),
a także w różnorodne pomoce edukacyjne. Wyposażone zostaną: pracownie przyrodniczo-matematyczne w szkołach podstawowych, pracownie biologiczne, chemiczne i geograficzne w gimnazjum oraz i informatyczne w szkołach podstawowych i gimnazjum. Kwota na zakup sprzętu i oprogramowania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosić będzie łącznie dla Gminy Krościenko nad Dunajcem: 663 357,00 zł.

Readmore
Modernizacja ksztalcenia

Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała umowę partnerską z Województwem Małopolskim na realizację w latach 2017-2019 projektu pn.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się
w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wsparcie dla uczniów będzie miało formę warsztatów oraz indywidualnych spotkań uczniów i rodziców z doradcą zawodowym. Ma to ułatwić szkole wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Celem stworzenia standardów doradztwa zawodowego
w szkołach gimnazjalnych jest dążenie do zapewnienia wysokiego i jednolitego poziomu usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, usprawnienie działań doradczych w małopolskich szkołach gimnazjalnych.

Projektem zostaną objęci uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych oraz klas VII i VIII w szkołach na terenie gminy. W Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi utworzony zostanie we wrześniu 2017 Szkolny Punkt Informacji i Kariery, tzw. Spinka, w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego  dla uczniów.  

Całkowita wartość projektu dla Gminy: 54.204,73 zł

Dofinansowanie z EFS dla Gminy: 48.784,26 zł

Wkład własny Gminy: 5.420,47 zł

Readmore
Logo projektów UE

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr, Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu realizację Projektu pn:: Obniżenie poziomu niskiej emisji  na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła  w indywidualnych gospodarstwach domowych

Celem projektu  poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krościenko.

Zgodnie z nowymi zasadami dofinansowania obowiązującymi od 28 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego  podniósł kwoty dofinansowania  i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła.

Dofinansowanie  na nowe urządzenie grzewcze  będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło

– 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

– 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

-450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

-400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW  mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

– nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

– nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;

 dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:

– maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego

– do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

Planowane efekty wymiana: 70 szt. niskosprawnych źródeł ciepła  w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne, z tego  wymiana 50 szt.na biomasę (pelet )oraz 20 szt. na pompy ciepła.

Całkowita wartość projektu wynosi:  1 078 240,11 PLN (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i 11/100).

Wkład Funduszy Europejskich wynosi:  1 062 064,99 PLN (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt cztery złote i 99/100),

 Wkład własny gminy wynosi: 16 175,12 PLN (słownie: szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i 12/100).

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.06.2020 r.

Readmore
Logo projektów UE

Daj sobie szansę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem realizuje projekt konkursowy Gminy Krościenko n.D – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D pn: „Daj sobie szansę !”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Projekt jest adresowany do mieszkańców  Gminy Krościenko n.D w wieku aktywności zawodowej 17-64 lata, korzystających z pomocy społecznej.

Projekt jest realizowany od września 2016 do października 2018 roku. W tym czasie zaplanowano trzy rekrutacje: sierpień 2016, styczeń 2017 roku i styczeń 2018 roku.

W ramach projektu mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie o charakterze zawodowym i społecznym, wynikające z diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego Uczestnika projektu. Rodzaje wsparcia zostaną każdorazowo dostosowane i określone indywidualnie w zależności  od problemów, potrzeb i potencjałów osób biorących udział w projekcie.

Każdy zrekrutowany Uczestnik Projektu może zostać objęty następującymi działaniami:

1) identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów przeprowadzana przez specjalistów,
2) kontrakt socjalny, zawierający m.in.: indywidualną ścieżkę wsparcia określającą rodzaj wsparcia,
3) zindywidualizowane działania w celu aktywizacji społecznej i/lub zawodowej.

Udział w Projekcie pozwala Uczestnikom Projektu na wsparcie indywidualne i grupowe m.in. poradnictwo, treningi, zajęcia, grupy, spotkania, kursy, szkolenia zawodowe w kierunku nabycia kwalifikacji zawodowych, zajęcia rehabilitacyjne/turnusy rehabilitacyjne, wsparcie w formie wyjazdowej, wsparcie specjalistyczne, praca socjalna.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie:

Głównym celem wynikającym z realizacji projektu jest powrót do aktywnego życia społecznego lub zawodowego Uczestników Projektu, a także:

 • podniesienie/nabycie kompetencji społecznych i zawodowych,
 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zakończeniu kursu zawodowego,
 • nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz prawidłowego funkcjonowania,
 • poprawa sytuacji na rynku pracy,
 • radzenie sobie z trudnościami i problemami w przełamywaniu barier,
 • nabycie umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym,

Projekt jest realizowany w ramach naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15; Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0084/16. Wartość ogółem Projektu: 426030,78 złotych, dofinansowanie: 362 126,16 zł. (75%), wkład własny Gminy: 63 904,62 zł. (15%).

Readmore
Pomoc żywnościowa w Pieninach

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

Wiosną 2017 roku zakończył się kolejny etap Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2016 – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W marcu br. pomoc w formie paczek żywnościowych otrzymało 106 rodzin w tym 405 osób. Wydano ponad 10 ton żywności na kwotę ok. 55 000,00zł.

Ogółem w okresie od X 2016 do III 2017 z pomocy skorzystało 405 osób, wydano ponad 19 ton żywności, na kwotę ponad 87 000 tys. zł.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu przeprowadzono działania towarzyszące. W dniach 30 stycznia i 7 lutego odbyły się spotkania z beneficjentami Programu na terenie Szkoły Podstawowej w Grywałdzie. Przeprowadzono szkolenia pt. „Warsztaty kulinarne” oraz pt. „ Kulinarnie mocni”.

Do końca września 2017 roku GOPS przyjmował wnioski na kolejny etap Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2017 – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Wnioski złożyło 136 rodzin. Ogółem pomocą zostanie objętych 491 osób, w transzach listopad 2017 – marzec 2018 roku.

Readmore
Wychowanie przedszkolne w Krościenku

Projekt „Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Krościenko nad Dunajcem poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Punkcie przedszkolnym w Krościenku nad Dunajcem, ul. Biały Potok 1, realizację zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do punktu w okresie od 01.09.2017 – 31.08.2018 r. oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej zatrudnionej w Punkcie przedszkolnym. Projekt obejmuje zadania: 1. rozwój Punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D, ul. Biały Potok 1 poprzez: – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, – realizację zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do punktu: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, 2. rozwój kompetencji kadry wychowania przedszkolnego poprzez: – udział w szkoleniach i warsztatach, – uczestnictwo w studiach podyplomowych. W ramach realizacji projektu zatrudniono 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego do nowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat. Z pozyskanych środków dostosowane zostały pomieszczenia do większej liczby dzieci, zakupione zostanie wyposażenie, meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt IT i zabawki. Ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu Gminy zostanie zmodernizowany plac zabaw. Wartość projektu wynosi: 475.043,38 zł, w tym dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – 401.193,38 zł, wkład własny Gminy – 73.850,00 zł 

Readmore
Wianki na Dunajcu

W ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020 Gmina Krościenko nad Dunajcem zrealizowała operację„ Noc Świętojańska-Wianki na Dunajcu.” Tematem Operacji była aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów , w których skład wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Operacja realizowała Priorytet 6 PROW czyli aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw z zakresie rozwoju obszarów wiejskich w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

W ramach Operacji 17.06.2017r. w Amfiteatrze Pod wierzbą w Krościenku nad  Dunajcem odbyła się impreza „Noc Świętojańska-Wianki na Dunajcu”.

Efektem realizacji Operacji to rozbudzenie w grupach docelowych projektu poczucia przynależności lokalnej i integracji, ciekawa promocja terenu, uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu, utrwalenie w pamięci starych zwyczajów, wzrost zainteresowania przynależnością do stowarzyszeń, wypracowanie formy stałej, dużej gminnej imprezy.

Wartość projektu 12 391,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich 10 591,00 zł

Readmore

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  działaniE 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” Gmina Krościenko  a realizacje projekt  pn: „Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architektura w okolicy ul. Zdrojowej na działce nr.ew. 10484/142 w Krościenku n.D”,

Celem projektu :rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architektura   na terenie sołectwa Krościenko-Zawodzie.

Planowane efekty  to wykonanie drewnianej pergoli, podświetlanej tablicy informacyjno-edukacyjnej oraz wykonanie  ścieżki z utwardzonym placykiem, ławkami parkowymi oraz stalowym kosze na śmieci

Całkowita wartość projektu wynosi: 77 490, 00 zł

Pozyskane środki unijne: 31 815,00 zł

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.11.2020 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Operacja mająca na celu Rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą na terenie sołectwa Krościenko Zawodzie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Readmore
Unijne projekty w PieninachUnijne projekty w Pieninach
Back to top