– Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Becikowe

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna;
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych;
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

Miejsce załatwienia sprawy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, pok. 18 tel.  18 262-30-09 wew. 12, e-mail: rodzinne@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Komu przysługuje świadczenie:

 • matce lub ojcu dziecka;
 • opiekunowi prawnemu albo;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Wysokość świadczenia:

 • 1000,00 zł jednorazowo na dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:

 • 1922,00 zł

Informacja na okres zasiłkowy 2019/2020 trwający od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020r.

 • Rok bazowy 2018 – rok z którego brany jest pod uwagę dochód rodziny do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (uwzględniając zmiany dotyczące aktualnego dochodu rodziny).

Informacja na okres zasiłkowy 2020/2021 trwający od 1 listopada 2020 r.
do 31 października 2021 r.

 • Rok bazowy 2019 – rok z którego brany jest pod uwagę dochód rodziny do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (uwzględniając zmiany dotyczące aktualnego dochodu rodziny).

Termin złożenia wniosku:

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Sposób składania wniosków:

 • drogą elektroniczną: Empatia;
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem;
 • pocztą.

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z m. in. następującymi dokumentami dołączonymi odpowiednio:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);
 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich albo członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik ZSR-01);
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące dochodów swoich albo członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (ZSR -07);
 • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;
 • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zasądzającego aktualnie alimenty na rzecz dziecka (np. orzeczenie sądu z klauzulą wykonalności, odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej z klauzulą wykonalności, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem z klauzulą wykonalności) – kopia (oryginał do wglądu) – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje gdy:

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • kobieta nie pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Dodatkowe informacje: 

Sposób wypłaty:

 • przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto,
 • gotówką w kasie Pienińskiego Banku Spółdzielczego w Krościenku nad Dunajem, ul. Rynek 12.

Opłaty:

 • rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Zapomoga zostanie wypłacona, po stwierdzeniu doręczenia stronie decyzji, w terminie płatności świadczenia.

Uwaga!

 • Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
 • Na miejscu jest możliwość zrobienia kserokopii.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.

Formularze do druku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

Back to top