– Opłaty za odpady

 Nieruchomości zamieszkałe

Kierownik Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają zmianie od 1-go lutego 2024 r.

Nowe stawki zostały uchwalone przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem w dniu 21 grudnia 2023 roku ( uchwała2) nr  LVI/505/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym).

Właściciele nieruchomości  otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji w terminie do końca lutego bieżącego roku.

Od 1-go lutego 2024  stawki te wynoszą:

24 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (w przypadku gdy właścicieli nieruchomości kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym)

30 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (gdy właściciel nieruchomości nie kompostuje bioodpadów w przydomowym kompostowniku)

60 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W przypadku gdy, na danej nieruchomości następuje okresowa zmiana liczby mieszkańców np. w związku  z  czasowym pobytem poza terenem gmin (studenci,  osoby pracujące poza gminą Krościenko nad Dunajcem),  urodzeniem dziecka itp. – każdorazowo, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć kolejną deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem      – ul.Sobieskiego 3f (PSZOK),  34-450 Krościenko nad Dunajcem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15-tej lub elektronicznie w sposób określony w uchwale1)

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,   a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (m.in. pokoje do wynajęcia, agroturystyka), wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwaliła odrębną uchwałą3) ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  w wysokości 220 zł.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia o obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stosuje się opłatę podwyższoną w wysokości 440zł/rok

Właściciele tych nieruchomości składają odrębną  deklarację4) do wypełnienia.

Nieruchomości inne niż zamieszkałe

Właściciele nieruchomości  na których nie zamieszkują mieszkańcy (obiekty handlowe, usługowe, instytucje,  obiekty świadczące usługi hotelarskie, pola kempingowe i pola namiotowe, oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych    zawartej z przedsiębiorcą lub gminną jednostką organizacyjną świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Dodatkowe informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem – ul.Sobieskiego 3f lub telefonicznie pod numerem 18 262 57 26.

1) UCHWAŁA NR XII/119/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

2)    Przejdź do: Uchwała Nr LVI/505/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

3) Przejdź do: Uchwała Nr XLVIII/442/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok odnieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

4) UCHWAŁA NR XII/120/2019RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Back to top