– Referat gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego.

Symbol usługi: AWZ

Wniosek o wydanie odpisu aktu własności ziemi.


Symbol usługi: GOZ-O-6

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Symbol usługi: GOZ-O-5

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Symbol usługi: GOZ-O-4

Wniosek o udzielenie dotacji dla spółki wodnej


Symbol usługi: GOZ-O-3

Dofinansowanie na usuwanie, utylizację i unieszkodliwianie eternitu


Symbol usługi: GOZ-O-2

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Symbol usługi: GOZ-ZP-1

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem


Symbol usługi: GOZ-ZP-2

Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości

Karta informacyjna


Symbol usługi: GOZ-ZP-3

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Karta informacyjna


Symbol usługi: GOZ-ZP-4

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy


Symbol usługi: GOZ-G-1

Wydzierżawienie gruntu

Karta informacyjna


Symbol usługi: GOZ-G-2

Przedłużenie umowy dzierżawy

Karta informacyjna


Symbol usługi: GOZ-G-3

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Karta informacyjna


Symbol usługi: GOZ-G-4

Wniosek o akceptację rozkładu jazdy

Karta informacyjna


Zmiana rozkładu jazdy


Symbol usługi: GOZ-G-5

Korzystanie z przystanków na drogach publicznych przez przewoźników.

Karta informacyjna


Symbol usługi: GOZ-G-6

Karta informacyjna

Przedłużenie umowy na korzystanie z przystanków na drogach publicznych przez przewoźników.


Symbol usługi: GOZ-G-7

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej

Karta informacyjna


Symbol usługi: GOZ-G-8

Numeracja porządkowa nieruchomości


Symbol usługi: GOZ-G-9

Usytuowanie budynku mieszkalnego


Symbol usługi: GOZ-O-1

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Karta informacyjna


Najem powierzchni pod reklamę


Oświadczenie o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości


Wniosek o przedłużeniu użyczenia


Back to top