– Pomoc społeczna

Pomoc społeczna w Pieninach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem
ul. Esperanto 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
(budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  – “Ośrodek Zdrowia”)
tel. (0-18) 262-30-09
e-mail: gops@kroscienko.pl

Dane do faktur:
Nabywca:
Gmina Krościenko nad Dunajcem,
ul. Rynek 35,
34-450 Krościenko nad Dunajcem,
NIP: 735-284-97-61,

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem,
ul. Esperanto 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem   


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.


Kierownik: Adam Musiał
Główny Księgowy: Adriana Jamińska


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania:

REFERAT POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych   sprawach z zakresu pomocy społecznej,
 2. Załatwianie spraw i wydawanie w moim imieniu decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących Karty Dużej Rodziny,
 4. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach zakresie dodatków mieszkaniowych.
 5. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach zakresie dodatków energetycznych.
 6. Prowadzenie wsparcia (Asystent Rodziny) i postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej a także z ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – oraz wydawanie w tych sprawach decyzji,
 7. Prowadzenie postępowań w sprawach stypendiów szkolnych dla uczniów i słuchaczom kolegiów oraz wydawania w tych sprawach decyzji,

REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 1. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawanie  w tych sprawach decyzji,
 2. Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów a także wydawanie  w tych sprawach decyzji,
 3. Prowadzenie postępowań  w   sprawach   świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego i wydawanie decyzji  administracyjnych w tych sprawach,
 4. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań i wydawanie w tych sprawach decyzji,
 5. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych    dłużnika,
 6. Przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art.28 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 7. Prowadzenie  w  moim  imieniu  postępowań w sprawach świadczeń  wychowawczych  i wydawania  decyzji  administracyjnych w tych sprawach,
 8. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 9. Prowadzenie postępowań w sprawach o świadczenia „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji, o której mowa w §10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 poz. 1061).

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego wypłacane są w okresie świadczeniowym trwającym od dnia 01 października danego roku do dnia 30 września roku następnego.

Szczegółowe informacje: Dotyczące świadczeń rodzinnych: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

Dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/

Więcej informacji na temat wyżej wymienionych form pomocy uzyskać można w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2 lub pod numerem telefonu (18) 262 30 09.

Kierownik GOPS przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg w poniedziałki w godzinach 8.00-12.00. Istnieje możliwość telefonicznego ustalenia innego dogodnego terminu przyjęcia strony.

Back to top