– „Czyste Powietrze” 2.0

czyste_powietrze

Mieszkańcy Gminy, którzy zamierzają złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej w związku ze staraniem się o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powinny takie wnioski składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul Esperanto 2 (budynek SP ZOZ).
Szczegółowe informacje dotyczące procedury wydania zaświadczenia znajdują się w poniżej:

Zaświadczenie Czyste Powietrze

(zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej na potrzeby Programu „Czyste Powietrze” 2.0)

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713 ze zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Organ właściwy do wydawania zaświadczenia:

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

Miejsce załatwienia sprawy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, Referat Świadczeń Rodzinnych

nr tel. 18 262-30-09 wew. 12, e-mail: rodzinne@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Sposób składania żądania o wydanie zaświadczenia o dochodach:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 18, w godzinach pracy ośrodka: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 • za pośrednictwem poczty
 • za pośrednictwem e-puap – podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

Kto może złożyć żądanie o wydanie zaświadczenia o dochodach:

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego wymagane jest zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

Dodatkowe informacje:

1. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

3. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

W związku w powyższym, w przypadku żądania wydania zaświadczenia złożonego od października 2020 roku do dnia 31 lipca 2021 roku, wysokość dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2019 roku.

4. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wymagane dokumenty:

 • prawidłowo i kompletnie wypełnione żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (do pobrania);
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące wnioskodawcy lub członka/członków jego gospodarstwa domowego rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,      
b) wysokości przychodu,  
c) stawce podatku,          
d) wysokości opłaconego podatku

– w przypadku osiągania dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa;

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu.

Opłaty:
1) Brak opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

2)17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem nr 68 8817 0000 9001 0000 0505 0010

Termin składania dokumentów:  
Na bieżąco

Uwaga!

 • Osoby, które przedłożą kopię dokumentów, powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
 • Na miejscu jest możliwość zrobienia kserokopii.

Formularze do druku:

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 

 Inne druki:

 1. Oświadczenie
 2. Pełnomocnictwo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:     
· Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, z siedzibą: ulica Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, tel. 18 262 30 09, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka – zwanego dalej „Administratorem”.         
· Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora podany w pkt. 1.   
· Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celu: ustalenia, przyznania i wypłacenia świadczeń rodzinnych; przyznania i wypłacenia świadczenia wychowawczego, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin; ustalenia i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; a także „świadczenia dobry start” – wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, unormowanego w ustawach: – z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, – z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, – z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, – z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 2 – z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, – Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, – z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, – z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, – z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty, – z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, – z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, – z dnia z dnia 27sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, – z dnia 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, – z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, – innych postępowań na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem przyjętego Uchwałą Nr XXXI/257/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2013 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3, a następnie przez okresy przechowywania określone przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze do tej ustawy lub przez inne przepisy prawa.        
· W Pani/Pana przypadku dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również profilowaniu. · Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).           
· W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:     
· prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
· prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;       
· prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
· dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
· wniosła (-ósł) Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosła (-ósł) Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,           
· dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 3     
· dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,      
· dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 RODO; – chyba, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 3 RODO, kiedy prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania.     
· prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
· gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, · jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,     
· Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,          
· Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.           
· Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy spełnione są przesłanki wskazane w art. 21 RODO;
· prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). · Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie wymaganym ustawą. Niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwić może realizację celów wskazanych w pkt.3.     
· Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom podejmującym działania na rzecz Administratora dla realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności takim jak: administracja publiczna, sądy, prokuratury, Policja, podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz operator pocztowy, podmiot realizujący obsługę kasową, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.Back to top