– Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy Gminy Krościenko nad Dunajcem mogą korzystać z nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest przy ul.Jana III-go Sobieskiego 3f w Krościenku n.D. (za oczyszczalnią ścieków) .Współrzędne 49.451208, 20.422029.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:

1) wtorki i czwartki  w godzinach od 800 do 1500,

2) soboty w godzinach od 800 do 1400,

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

W PSZOK przyjmowane są bez dodatkowych opłat, za wyjątkiem odpadów objętych limitem ilościowym, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem, których właściciele wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami.

Od osób i innych podmiotów nieobjętych obowiązkiem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za przyjęcie odpadów komunalnych przez ZGK pobierana jest opłata wg obowiązującego cennika. Informacje o działaniu PSZOK uzyskać można pod numerem telefonu  18 262 57 26.

Przed oddaniem odpadów do PSZOK – należy zapoznać się z Regulaminem:

REGULAMIN PSZOK

Rodzaje przyjmowanych na PSZOK odpadów komunalnych określa §4. ust.1 Regulaminu.

UWAGA -LIMITY ILOŚCIOWE!

Limity dostarczanych odpadów do  PSZOK:

1) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne:

 a) gruz ceglany, betonowy i ceramika,  drewno w ilości do 500 kg na nieruchomość na rok

 b) materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna) w ilości do 2m3 na nieruchomość na rok

2)  opony od  samochodów osobowych w ilości do 12 szt. na  nieruchomość na rok

3)  mebel i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 200kg na nieruchomość na rok

Limity o których mowa powyżej naliczane są dla poszczególnych frakcji odpadów narastająco do 1-go stycznia do 31-grudnia.

                                                     
Przyjęcie w PSZOK lub odbiór z nieruchomości bioodpadów, stanowiących odpady komunalne dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy nie korzystają ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi na podstawie art. 6 k ust.4a ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach.

WAŻNE!

W przypadku, jeżeli dostawę odpadów komunalnych do PSZOK realizuje podmiot na zlecenie właściciela nieruchomości, np.:

  • firma świadcząca usługi transportowe,
  • firma świadcząca usługi budowlane,

 to kierowca pojazdu zobowiązany jest przedłożyć:

  • oświadczenie właściciela nieruchomości dotyczące powstania tych odpadów.

Upoważnienie dla transportującego – POBIERZ
Formularz przyjęcia odpadów do PSZOK – POBIERZ

Formularz przyjęcia odpadów do PSZOK wypełnia na miejscu pracownik PSZOK.

Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów z uwzględnieniem:

1) danych dostarczającego odpady ( w tym imię i nazwisko)

2) miejsca pochodzenia odpadów (adres nieruchomości),

3) ilości (objętość lub masa) poszczególnych frakcji odpadów,

W celu weryfikacji informacji obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może żądać okazania dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem lub dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Krościenko nad Dunajcem.

Zamiast własnego transportu, można również skorzystać z tzw. usług dodatkowych świadczonych przez ZGK i usługę transportową (na dowóz odpadów do PSZOK). Usługa transportu do PSZOK jest dodatkowo płatna, zgodnie z cennikiem ustalonym przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.  Więcej szczegółów znajduje się w zakładce: USŁUGI DODATKOWE.

Back to top