– Zagrożenia

Bioterroryzm – to bezprawne, nielegalne użycie czynników biologicznych wobec ludzi z zamiarem wymuszenia jakiegoś działania lub zastraszenia rządu i ludności cywilnej dla osiągnięcia celów osobistych, politycznych, społecznych lub religijnych. W tym celu mogą być użyte bakterie, riketsje, wirusy lub materiały z nich pochodzące oraz różnego rodzaju toksyny przez nie wytwarzane.

Sytuacje, które mogą świadczyć o oznakach ataku bioterrorystycznego:

  • duża liczba niewyjaśnionych zachorowań lub zgonów w określonym czasie i o podobnych objawach, dotyczących np. występowania zmian na skórze lub na błonach śluzowych, objawów uszkodzenia układu nerwowego czy układu oddechowego,
  • nagły wzrost zachorowań i umieralności w wyniku znanych chorób,
  • wystąpienie nietypowych dla czasu i miejsca zachorowań,
  • pojawienie się dziwnych chorób,
  • nietypowy sposób transmisji chorób,
  • niewyjaśniony wzrost zachorowań na chorobę endemiczną.

Burza – zjawisko atmosferyczne, podczas którego występują intensywne ulewne opady. Często połączone z wyładowaniami atmosferycznymi i silnym wiatrem. (Uważaj szczególnie w górach)

Epidemia – szybkie rozprzestrzenianie się ostrych chorób zakaźnych i niezakaźnych wśród ludzi (epizootia – wśród zwierząt, epifitia – wśród roślin). Epidemia może stać się przyczyną klęski żywiołowej. Choroby zakaźne powodowane są przez mikroby (bakterie, wirusy, riketsje, grzyby).

Gradobicie – zjawisko meteorologiczne polegające na opadzie bryłek lodu o średnicy 0,5 – 5 cm. Najczęściej występuje w ciepłej porze roku. Towarzyszą mu wyładowania atmosferyczne.

Huragan – silny, porywisty wiatr wiejący z prędkością powyżej 120 km/h. Sieje spustoszenie, łamie i wyrywa drzewa, niszczy budynki. Powstaje w wyniku opadania chłodnych mas powietrza i zderzenia frontów atmosferycznych.

Katastrofa budowlana – jest wynikiem zawalenia się budowli wskutek zachwiania stabilności obiektu. Główne przyczyny to: podmycie przez prąd rzeki lub falę powodziową, osunięcie ziemi spowodowane np. długotrwałymi opadami lub wiosennymi roztopami i osunięcie się wykopów fundamentowych.

Katastrofa komunikacyjna – to zderzenie pojazdów mechanicznych uczestniczących w ruchu drogowym (kolejowym), ale też upadek statku powietrznego (może powodować przerwy w komunikacji). Katastrofą komunikacyjną jest także zderzenia pojazdu z przeszkodą lub kolizja pojazdów uczestniczących w ruchu drogowych z pojazdami szynowymi.

Powódź – to wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub na morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenia dla ludności i mienia.

Pożar – niekontrolowany proces palenia materiałów palnych w miejscu do tego nie przeznaczonym. Powstaje zarówno w wyniku czynników zewnętrznych (np. zaprószenie ognia), jak i wewnętrznych (np. reakcje chemiczne egzotermiczne).

Skażenie radiacyjne – może nastąpić w wyniku uwolnienia substancji promieniotwórczej podczas awarii reaktorów atomowych albo w trakcie przewozu substancji radioaktywnych.

Susza – długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z dużym ich niedoborem.

Terroryzm – to szeroki termin określający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, którego celem jest zastraszenie, przymuszenie, okup lub spełnienie żądań politycznych albo religijnych. Akt terroru ma wywołać strach w jak największej części społeczeństwa i dać odczucie, że władza jest bezsilna wobec takich poczynań. Skutkiem terroryzmu jest najczęściej duża liczba ofiar, uszkodzenia budynków, ale też i zakłócenia w dostępie do podstawowych usług.

Toksyczne środki przemysłowe – to substancje albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne mogą powodować skomplikowane problemy ekologiczne, mające bezpośredni wpływ na życie. Taką substancją niebezpieczną może być surowiec, półprodukt, produkt, odpad lub substancja powstała w wyniku awarii.

Trąba powietrzna – wirowy ruch powietrza, powstający w chmurze burzowej, rozwija się on do postaci wielkiego rękawa lub ogona. Podstawa trąby przy powierzchni ziemi może liczyć do 30 metrów. Trąba powietrzna osiąga wysokość 800-1500 metrów i może przemieścić się na odległość około 50-60 km. Siła trąby jest tak duża, że może ona porwać człowieka, zwierzęta, elementy budynku, samochody.

Wichura – wiatr wiejący z prędkością powyżej 75km/h, ale poniżej 120km/h. Może powodować uszkodzenia budynków, łamać i wyrywać drzewa.

Wyładowania atmosferyczne – gigantyczne, elektryczne wyładowania w atmosferze połączone z piorunami liniowymi i kulistymi. Pioruny te mogą powodować ciężkie porażenia, a nawet śmierć.

Back to top