– Przydatne instytucje

Wyszukiwarka organów i instytucji – http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/organy-i-instytucje/

Sprawdź numer REGON – http://www.stat.gov.pl/regon/

Sprawdź adres w bazie TERYT – http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

Wyszukiwarka kodów pocztowych – http://kody.poczta-polska.pl/

Ewidencja numerów bankowych – http://www.ewib.nbp.pl/


Krajowy Rejestr Sądowy

https://ems.ms.gov.pl/

– prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości to scentralizowana, informatyczna baza danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI)

http://polska.trade.gov.pl/pl/

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP zostały utworzone w celu wsparcia polskich firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie ich internacjonalizacji. Oferują pomoc polskim firmom, ale także wsparcie firmom zagranicznym, zainteresowanym importem polskich towarów i usług, jak również inwestycjami w Polsce.


Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

http://www.giodo.gov.pl/


Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl     

http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf

Elektroniczna korespondencja z ZUS – http://pue.zus.pl/


Państwowa Inspekcja Pracy

http://www.pip.gov.pl/

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.


Państwowa Inspekcja Sanitarna

Biuro Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiedzialne jest za koordynację współpracy Głównego Inspektora z innymi organami administracji rządowej, samorządowej i publicznej, w tym za współpracę z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej.


Krajowa Informacja Podatkowa

www.kip.gov.pl,  

http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/kip/kontakt

Wyszukiwarka interpretacji i orzeczeń podatkowych – http://sip.mf.gov.pl/sip/

Centralna Izba Skarbowa: www.is.waw.pl


Ministerstwo Gospodarki

http://www.mg.gov.pl/Prawo+dla+przedsiebiorcy

Prawo dla przedsiębiorcy


Portal Promocji Eksportu

http://www.eksporter.gov.pl/

Wykaz izb branżowych w Polsce:
http://www.eksporter.gov.pl/Informacja/Informacja.aspx?Id=68674 


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wspieranie rozwoju gospodarki elektronicznej

https://mac.gov.pl/projekty/wspieranie-rozwoju-gospodarki-elektronicznej


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

http://www.uokik.gov.pl/


Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON – http://baza-gus.pl/


Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

http://orzeczenia.nsa.gov.pl


Internetowy Portal Orzeczeń Sądów Apelacyjnych

http://orzeczenia.ms.gov.pl/

Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES) – http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/


Urząd Patentowy

http://www.uprp.pl


Urząd Celny


Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

http://inkubatory.pl/

AIP to praktyczna szkoła prowadzenia biznesu dla startupów. umożliwia przetestowanie pomysłu na rynku na preferencyjnych warunkach i bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej lub spółki.


Krajowa Izba Gospodarcza


Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

http://www.pracodawcyrp.pl/


http://www.fund.org.pl/1424,strona-glowna.html


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013-podstawowe-informacje.html

podstawowe informacje o pomocy unijnej


Polska Agencja Informacji I Inwestycji Zagranicznych

http://www.paiz.gov.pl/pl


Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources Enterprises)

www.jeremie.com.pl

Przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze pozadotacyjnym. W Polce inicjatywa JEREMIE realizowana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
http://www.programszwajcarski.gov.pl


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

http://ncbr.gov.pl/


Portal Wiedzy Ekonomicznej

http://www.nbportal.pl/


Back to top