– ZGK – klauzula RODO

Klauzula Informacyjna

1.Administrator danych – Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku  z wykonywaniem przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem zadań publicznych  jest  Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem reprezentowanym przez Kierownika Zakładu zwanym dalej „ZGK”.
Rynek 32, 34-450 Krościenko n.D., tel. 18 262 5726, NIP 735-10-11-613
2. Inspektor Ochrony Danych – Kontakt: Inspektor Ochrony Danych, Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, adres e-mail: iod@kroscienko-nad-dunajcem.pl
3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne – Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
przez ZGK  czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit (a) Rozporządzenia,
4. Udostępnienie danych osobowych – Dane  nie są udostępniane niż podmiotom innym upoważnionym
 na podstawie przepisów prawa
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego – Dane  nie są przekazywane
6. Okres przechowywania danych osobowych – dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, oraz przez okres niezbędny do realizacji zadań, umów realizowanych i wynikających z przepisów prawa.
7. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez ZGK  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8. Wymóg podania danych – Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym
w pkt 3 , przy czym konsekwencją niepodania danych jest brak załatwienia sprawy
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie –  dane osobowe nie będą przetwarzane
 w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Back to top