– Projekty krajowe

Projekty krajowe

W ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA)   Gmina Krościenko w 2018 roku zrealizowała   projekt pn: Dziadowe Kąty nowocześnieją – budowa międzypokoleniowej strefy aktywności i relaksu

Przedmiotem projektu jest budowa otwartej wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności i relaksu w sołectwie Dziadowe Kąty. Inwestycja obejmowała   budowę otwartej wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności i relaksu w skład której wchodzi montaż siłowni  plenerowej, strefa gier i wypoczynku oraz zręcznościowy plac zabaw. Strefa ta  jest  miejscem spotkań i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych, sprzyjającym międzypokoleniowej integracji społecznej.

Wartość projektu  140 506,84 zł.

Dofinansowanie 50,000,00 zł

Readmore

W ramach pilotażowego programu Fundusz Sprawiedliwości , gmina Krościenko w 2017 roku gmina  realizuje   projekt pn:Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w gminie Krościenko nad Dunajcem poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP

Projekt obejmuje zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krościenko.

W ramach, której zostanie zakupiony sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi  m.innymi, defibrylator, zestaw Holmatro, torby medyczne PSPR-1, aparaty powietrzne.

Wartość projektu 129 720,00.00zł.

Dofinansowanie  119 720,00zł.

Readmore

W ramach Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań ” Razem bezpieczniej im.W.Stasiaka na lata 2016-2017,gmina Krościenko w 2017 roku realizuje projekt pn:Zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych poprawiająca infrastrukturę bezpieczeństwa na drogach i w obrębie przejść dla pieszych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem”.

Zakres prac obejmuje m.innymi wykonanie progów zwalniających,  przejścia dla pieszych, uzupełnienie znaków drogowych  oraz oznakowania poziomego zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu

Projekt ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie gminy Krościenko.

Wartość projektu 105 002,00 zł

Dofinansowanie  85 792,00 zł

Readmore

W ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego  na organizację zajęć edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej  Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów” Pieniny” z Krościenka  wraz z partnerem Gminą Krościenko 2017 roku zrealizowała kolejny  projekt pn:ZDROWY I AKTYWNY SENIOR

Celem projektu była poprawa zdrowia i aktywności fizycznej osób w wieku senioralnym

W ramach projektu zostały przeprowadzone  wykłady i konsultacje z lekarzem pierwszego kontaktu psychologiem oraz dietetykiem. Działania edukacyjne dotyczyły  zagadnień związanych z profilaktyką typowych chorób wieku starszego, znaczenia aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego i  aktywności intelektualnej, oraz prawidłowego żywienia dostosowanego do starzejącego się organizmu. Seniorzy z terenu gminy Krościenko dowiedzieli się również, jak aktywnie spędzać czas i skorzystać z zajęć nordic walking.

Wartość projektu 5 700.00zł.

Dofinansowanie 5 000,00zł

Readmore

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała kolejny  projekt pn:REMONT PIECÓW WĘGLOWYCH – kontynuacja projektu 

Projekt obejmował dalsze przeprowadzenie remontów  budynków romskich i był  kontynuacją projektu realizowanego w 2016r. pn: Poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin  Romskich przez remont budynków mieszkalnych   w Krośnicy .

Projekt realizuje „Lokalny  program na rzecz integracji społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Rade Gminy, który zawiera ofertę długofalowej, intensywnej i kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb konkretnych rodzin romskich, zamieszkujących na terenie gminy Krościenko,

Projekt z w 2017 roku zakładał  remont 7 pieców

Wartość projektu  45000.00zl

Dofinansowanie 45 000.00 zł

Readmore

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych    gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała 2  kolejne  projekty

1.Remont drogi gminnej ul.Józefa Robotnika w Krośnicy 
Wartość projektu:  78 283,10zł.
Dofinansowanie: 30 000,00zł.

oraz

2.Remont drogi gminnej ul. Lubań w Krościenku 
Celem projektów jest poprawa dojazdu do gruntów rolnych

Wartość projektu:  85 039,74,10zł.
Dofinansowanie: 30 000,00zł.

Readmore

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała kolejny  projekt pn:ROMSKIE  DOMY DO REMONTU – kontynuacja projektu 

Projekt obejmował dalsze przeprowadzenie remontów  budynków romskich i jest  kontynuacją projektu realizowanego w 2016r. pn: Poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin  Romskich przez remont budynków mieszkalnych   w Krośnicy .

Projekt realizuje „Lokalny  program na rzecz integracji społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Rade Gminy, który zawiera ofertę długofalowej, intensywnej i kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb konkretnych rodzin romskich, zamieszkujących na terenie gminy Krościenko.Projekt z w 2017 roku zakładał  remont 4 budynków.

Wartość projektu 300.000.00zł.

Dofinansowanie 300 000,00zł.

Readmore

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku realizuje kolejny  projekt pn:Pracuje bo chcę- kontynuacja zatrudnienia Romów”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa  bezrobotnych Romów oraz poprawa skuteczności systemu wspierania długotrwale bezrobotnych osób ze społeczności romskiej .

Projekt realizuje „Lokalny  program na rzecz integracji społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Rade Gminy, który zawiera ofertę długofalowej, intensywnej i kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb konkretnych rodzin romskich, zamieszkujących na terenie gminy Krościenko,

W ramach projektu gmina zatrudnia, 2 Romów  w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krościenku .

Wartość projektu:   41 146,00 zł

Dofinansowanie:  30  000,00 zł

Readmore
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017-Dziedzictwo kulturowe ,Gminna Biblioteka Publiczna wraz z partnerem Gminą Krościenko 2017 roku realizuje kolejny  projekt pn: Pieniński mistrz tradycji”

Celem projektu jest bezpośredni przekaz wiedzy i umiejętności młodemu pokoleniu oraz kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej  wśród młodych osób.

Projekt zakłada naukę gry  na skrzypcach, oktawkach pienińskich oraz naukę cyfrowania portek góralskich pod czujnym okiem mistrza. Dodatkowo młode  osoby uczą się  haftu  kamizelek góralskich.

Wartość projektu 20 000,00 zł.

Dofinansowanie 20,000,00 zł

Readmore

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku realizuje kolejny  projekt pn:KULTURA I SPORT RÓWNYCH SZANS kontynuacja projektu.

Projekt obejmuje prowadzenie zajęć muzycznych oraz tańca, śpiewu wśród dzieci polsko-romskich. Jest kontynuacją  projektu z 2016 r pn: Promocja kultury romskiej – kontynuacja projektu”. I projektu z  2015r.  pn: : Romowie są wśród nas” -zajęcia integracyjno-edukacyjne z tańca, śpiewu, gwary oraz kultywowanie tradycji romskiej wśród społeczności lokalnej.

Celem projektu  jest kształtowanie postaw tolerancji, umiejętności zgodnego współżycia mimo różnic kulturowych, sprzeciwu wobec przejawów ksenofobii i dyskryminacji.

Projekt realizuje „Lokalny  program na rzecz integracji społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Rade Gminy, który zawiera ofertę długofalowej, intensywnej i kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb konkretnych rodzin romskich, zamieszkujących na terenie gminy Krościenko,

Wartość projektu:  35 000, 00 zł

Dofinansowanie:  35 000,00 zł

Readmore

W ramach dotacje celowej budżetu państwa  gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała  projekt pn: Budowę parkingu przy drodze wojewódzkiej 969 wraz z infrastrukturą techniczną, tj. kanalizacją wód opadowych, oświetleniem ulicznym i zabezpieczeniem skarpy w Krościenku n.D”. Inwestycje zrealizowano w cyklu dwuletnim 2017-2017 roku

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Krościenko, co trwale przyczyni się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności miejscowości w zakresie turystyki

W ramach projektu powstał-parking o pow: 6 000,00m2  oraz 125 miejsc postojowych/ 107 miejsc dla samochodów osobowych i 18 miejsc  dla  autokarów /

Wartość  projektu:   2 444 952,15 zł

Dofinansowanie:   1 757 000,00zl

Readmore

W ramach programu  „Inicjatywy samorządowe na 2017r miedzy jednostkami samorządowymi „ gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała kolejny projekt pn: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi woj.969 ul. Sobieskiego w Krościenku   

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego przy drodze wojewódzkiej na terenie gminy Krościenko

Projekt obejmuje dalszą przebudowę chodnika na długości 677mb

Wartość projektu 533 356.00 zł.
Dofinansowanie 266 678,40 zł.

Readmore

„Centrum wsparcia interdyscyplinarnego dla osób/rodzin w kryzysie z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem”

Okres realizacji zadania: od kwietnia do grudnia 2017 r.

Celem zadania jest wszechstronne wsparcie mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez interdyscyplinarne działania specjalistów, m.in.: psychologa, terapeuty do spraw uzależnień, coacha, specjalisty w zakresie pomagania osobom doświadczającym przemocy.

Ponadto w ramach zadania zrealizowano warsztaty z młodzieżą w szkołach przeprowadzone przez psychologa. Obszar działania: profilaktyka uzależnień i przemocy, integracja i rozwój. Uruchomiono „Szkołę dla rodziców” – wsparcie dla rodziców i wychowawców chcących podnieść swoje kompetencje wychowawcze.

Wsparcie jest bezpłatne.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego
w ramach zadania – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1). Koszt zadania: 17 000 zł.

Readmore

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzyma od Wojewody Małopolskiego wsparcie finansowe na realizację w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D projektu w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Projekt będzie realizowany w okresie IX-XII. 2017 i zakłada realizację następujących działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w szkole, w sieci oraz w najbliższym otoczeniu uczniów:

Bezpieczna przerwa w szkole – organizacja podczas przerw zabaw ruchowych oraz zabaw integracyjnych,
Góry bez tajemnic, z rozwagą – organizacja wycieczki górskiej, gry terenowej oraz nawiązanie współpracy z ratownikami GOPR,
Bezpiecznie na drodze – przeprowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego we współpracy z Komisariatem Policji w Krościenku n.D, warsztatów, organizacja wycieczki rowerowej oraz konkursu wiedzy o ruchu drogowym.

W ramach projektu zakupione zostaną również pomoce edukacyjne (m.in. narkogogle, alkogogle, gry, mobilne miasteczko ruchu drogowego), sprzęt, wyposażenie (m.in. mikrofon, drukarka, tryptyk mobilny), nagrody i materiały plastyczne.

Całkowita wartość projektu: 26.147,00 zł
Dofinansowanie: 20.917,60 zł
Wkład własny Gminy: 5.229,40 zł

Readmore

W ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” (program wsparcia dróg lokalnych ) gmina Krościenko zrealizowała  projekt pn: „Przebudowa  odcinka drogi gminnej nr ew. 415 i 459 w km 0+091,50 do 0+229,85 w miejscowości Hałuszowa”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa miejscowości oraz  podniesienie poziomu rozwoju i konkurencyjności regionu pienińskiego

Wartość  projektu: 694 955,84 zł
Dofinansowanie: 501 156,42 zł

Readmore

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku,gmina Krościenko w 2017 roku realizuje kolejny  już  trzeci projekt z tego działania pn:Praca dla Roma- kontynuacja zatrudnienia ”.

Celem projektu jest dalsza aktywizacja społeczna i zawodowa  bezrobotnych Romów oraz poprawa skuteczności systemu wspierania długotrwale bezrobotnych osób ze społeczności romskiej .

Projekt realizuje „Lokalny  program na rzecz integracji społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Rade Gminy  

W ramach projektu gmina zatrudnia, 2 Romów  w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krościenku .

Wartość projektu:   40 479,00.zł
Dofinansowanie:  26 500,00zł

Readmore

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku,gmina Krościenko w 2018 roku realizuje kolejny  projekt pn: Muzyczna podróż z Romami”

Projekt obejmuje prowadzenie zajęć muzycznych oraz tańca, śpiewu wśród dzieci polsko-romskich. Jest kontynuacją  projektu z 2016 i 2017 roku oraz zorganizowanie letniego  festiwalu kultury romskiej.  

Celem projektu  jest kształtowanie postaw tolerancji, umiejętności zgodnego współżycia mimo różnic kulturowych, sprzeciwu wobec przejawów ksenofobii i dyskryminacji.  

Projekt realizuje „Lokalny  program na rzecz integracji społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Radę Gminy

Wartość projektu:  45 000, 00 zł
Dofinansowanie:  45 000,00 zł   

Readmore

W ramach w ramach Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa  MIRS”  gmina Krościenko w 2019 roku realizuje  projekt pn: Budowa mini boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem

Celem projektu jest  poprawa jakości życia mieszkańców Gminy w zakresie sportu i rekreacji i stanowi cześć kompleksowej poprawy bazy sportowej na terenie Gminy

W ramach projektu powstanie   boisko sportowe do piłki nożnej    z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 23,00x 40,00m, co stanowi 100% części sportowej, ( całkowity wymiar ze strefą bezpieczeństwa 27,00x 46,00) Obiekt sportowy służyć będzie powszechnemu uprawianiu sportu i rekreacji.

Wartość  projektu:  371 000,00 zł 
Wysokość dofinansowania  – 136 000,00 zł.

Logo projektow wojewodztwa małopolskiego
Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „ Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-s portowa- MIRS.
Readmore

W ramach odbudowy dróg gminnych po powodzi jaka miała miejsce w 2018 roku,  gmina Krościenko w 2019 roku zrealizowała pięć projektów. Środki na odbudowę pochodzą z funduszy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

Celem projektów  jest poprawa  przejezdności dróg i ich odbudowa

1. Remont drogi gminnej Pod Tylką wraz z remontem
Wartość  projektu:  168 152,53 zł 
Wysokość dofinansowania  – 134 522,00 zł

2.Remont drogi gminnej ul.Ojca Leona w Krośnicy wraz z przepustami 2×2
Wartość  projektu: 298 468,97 zł 
Wysokość dofinansowania  – 202 509,00 zł

3. Remont przepustu ramowego 2×2  w ciągu drogi gminnej Zakopie w Grywałdzie
Wartość  projektu:  170 835,89 zł 
Wysokość dofinansowania  – 131 336,00 zł

4.Remont drogi gminnej do Krasu
Wartość  projektu:  93 959,21 zł 
Wysokość dofinansowania  – 75 167,00 zł

5.Remont drogi gminej Biały Potok
Wartość  projektu:  98 682,59 zł
Wysokość dofinansowania  – 42 939 00 zł

Readmore

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych gmina Krościenko nad Dunajcem w 2019 roku zrealizowała projekt pn: Remont drogi dojazdowej do terenów rolniczych Bereśnik w Krościenku. Celem projektu jest poprawa dojazdu do gruntów rolnych

Wartość projektu: 97513,45 zł.
Dofinansowanie: 48756,72 zł.

logo Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Readmore

Zagospodarowanie bulwarów  w  sołectwie Krościenko-Centrum,  poprzez doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego.

W ramach konkursu Małopolska Wieś 2019.   gmina Krościenko w 2019 roku realizuje  projekt pn:Zagospodarowanie bulwarów  w  sołectwie Krościenko-Centrum, poprzez doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego”

Celem projektu jest zachęcenie lokalnych społeczności do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi, aktywności i poprawy jakości życia mieszkańców W ramach projektu  doposażony zostanie plac zabaw dla dzieci oraz stworzone zostanie  miejsce rekreacyjno-wypoczynkowego na bulwarach w Krościenku-Centrum

Wartość  projektu:  50 200,00 zł 
Wysokość dofinansowania  – 50 000,00 zł.

Logo projektow wojewodztwa małopolskiego
Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „ Małopolska Wieś 2019″

Readmore

W ramach programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” Gmina realizuje projekt pn: „Rewitalizacja XIX w. ratusza wraz   z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku”. W kwietniu 2020 roku gmina podpisała umowę między z Ministrem Kultury    i Dziedzictwa Narodowego na kwotę dofinansowania 419 958, 28 zł.

Ministerialna promesa zapewnia wsparcie na dofinansowanie tzw. wkładu własnego związanego bezpośrednio z celami kulturalnymi, dla w.w zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących   z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r.o grach hazardowych .

Logo_Ministerstwa_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego.svg
Readmore

W ramach programu Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Gmina realizuje projekt pn: „Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku”.

Końcem grudnia 2020r. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości  1  000 000,00. zł na w.w działanie inwestycyjne, co stanowi koszt całej inwestycji. Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych to bezzwrotna pomoc rządu, która trafiła do najmniejszych miejscowości z przeznaczeniem  na Inwestycje lokalne.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w dniu 12 luty 2021r. Gmina przekazała plac budowy wykonawcy, którym jest Firma BCPROGRES Bożena Chlebek -Ochotnica Dolna  osiedle Równie 2.

Zadanie w 100% finansowane jest z RFIL i zostanie zrealizowane do końca października 2021 roku.

Dofinansowano ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych

Readmore

W ramach programu Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Gmina realizuje projekt pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Grywałdzie.

Końcem grudnia 2020r. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości  3  000 000,00. zł na w.w działanie inwestycyjne, co stanowi koszt całej inwestycji. Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych to bezzwrotna pomoc rządu, która trafiła do najmniejszych miejscowości z przeznaczeniem  na Inwestycje lokalne.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w dniu 16 luty 2021r. Gmina przekazała plac budowy wykonawcy, którym jest Firma BCPROGRES Bożena Chlebek -Ochotnica Dolna  osiedle Równie 2.

Inwestycja, która wpłynie na poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Zadanie w 100% finansowane jest z RFIL i zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2022 roku.

Dofinansowano ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych

Readmore
Back to top