– Gospodarka odpadami

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

zgk1

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem

ZZO Tylmanowa, os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa (RIPOK)

ZZO  -Zakład Zagospodarowania Odpadów

RIPOK- Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (wskazana w  uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego  Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego)

Back to top