– Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna na pniu

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy  Krościenko nad Dunajcem ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna na pniu w lesie gminnym położonym w Hałuszowej ( nr ew. dz.579,  obręb Hałuszowa),

 1. Charakterystyka przedmiotu przetargu:
 1. Sprzedaż drewna iglastego na pniu  (gatunek dominujący jodła pospolita), o łącznej ilości ok.150 m³ (tj. około 60 szt. drzew) rosnących na działce nr ew. 579 o pow.4,76ha w m.Hałuszowa – nad zaporą w Grywałdzie-ok.60drzew),
 2.  

Szacunkowy rodzaj i ilość sortymentu wynosi:

 WC02, WC03 –120 m³, WD – 15 m³,  S4 – 25 m³ (ok.36mp),

 • Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt :

1) pozyska drewno w wyniku wycinki i dokona jego wywozu poza obręb działki,

2) uporządkuje terenu po wycince i zrywce, miejscach składowania drewna

3) uzgodni miejsca magazynowania drewna

3.Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent zobowiązany jest do zakup całości drewna z każdego sortymentu.

 1. Wadium: nie wyznacza się.
 2. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem:

Oferta na zakup drewna – Gmina Krościenko n.D.” prosimy składać w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Krościenku n.D. -w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.Sobieskiego 3f  w terminie do 15.07.2021 r. do godz. 1100.  

Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną (skany dokumentów)  na adres zgk@kroscienko.pl  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2021 r. o godz. 1110 w biurze ZGK-ul.Sobieskiego 3f, 34-450 Krościenko n.D..
 • Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto za wszystkie sortymenty obliczona wg wzoru:

Co=Cj WC02,3*0,75+ Cj WD*0,1+ Cig S4*0,1+CliS4 *0,05

Co– cena ofertowa

Cj WC02,3 – cena jednostkowa za drewno w klasie WC02, WC03

Cj WD – cena jednostkowa za drewno w klasie WD

Cig S4 – cena jednostkowa za drewno iglaste w klasie S4 (za 1m3)  1m3 a nie mp

Cli S4 – cena jednostkowa za drewno liściaste w klasie S4 (za 1m3)

 • Oferta pisemna dot. sprzedaży drewna musi zawierać:
  • ofertę cenową na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
  • zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
 • Warunki uczestnictwa w przetargu pisemnym:
 • złożenie dokumentów opisanych w pkt 6 ogłoszenia,
 • Sprzedający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,

b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w ust. 7 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 1. O odrzuceniu oferty Sprzedający zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
 • Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu, a w przypadku nabycia drewna, na które złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji związanych z jego stanem.
 • Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę ofertową za ilość drewna przeznaczoną do sprzedaży (ok.150m3).
 •  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny ofertowej, za ilość drewna przeznaczoną sukcesywnie do sprzedaży.
 • Formularz ofertowy oraz wzór umowy można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. Rynek 32 lub  na stronie  – www.kroscienko.pl/  w zakładce ogłoszenia.
 • Wszelkich wyjaśnień udziela Pan  Grzegorz Szerszeń, tel. 503 951428 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700-1500.

Oferenci przed złożeniem oferty pisemnej powinni dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży!

 Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej UG w Krościenku nad Dunajcem: www.kroscienko.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie jednostki.

Kalendarium informacji

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Back to top