– Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko – Zawodzie – wyłożenie do publicznego wglądu

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), art. 1 pkt 17 lit.h ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688) oraz Uchwały Nr LIV/482/23 z dnia 26 października 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Toporzysko i Uchwały Nr LIV/483/23 z dnia 26 października 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Zawodzie,

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Toporzysko, dotyczącej dostosowania ustalonych w planie nazw klas przeznaczenia terenów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Zawodzie dla części terenów oznaczonych  symbolem ZL.

Zawiadamiam iż od dnia 28.05.2024 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne, które trwać będą do dnia 02.07. 2024 roku. W ramach konsultacji w dniu  06.06.2024r. o godzinie 16.00  w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się dyskusja publiczna, w ramach której zaprezentowany zostanie projekt  mpzp. W  ramach konsultacji społecznych na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska/ugkroscienkonaddunajcem zamieszczono ankiety do ww. zmian mpzp.

Projekty ww. zmian planów wraz z uzasadnieniami, dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem: https://bip.malopolska/ugkroscienkonaddunajcem.

Równocześnie informuję, iż RDOŚ w Krakowie oraz PPIS w Nowym Targu wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenie dla ww. zmian planów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani, zgodnie z art. 8g wprowadzonym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na mocy art. 1pkt 10 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688), mogą składać uwagi do projektów zmian planów, w terminie do dnia 02.07.2024r. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@krościenko.pl, z wykorzystaniem formularza dołączonego do ogłoszenia zmieszczonego w  BIP-ie. Składający uwagę  podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, dodatkowe dane do kontaktu takie jak: adres do korespondencji lub numer telefonu, a także informację czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Krościenko n.D. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Krościenko n.D za pomocą e-mail: iod@kroscienko-nad-dunajcem.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej – szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kalendarium informacji

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to top