– Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawodzie II

Krościenko nad Dunajcem

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

Na podstawie art. 17 pkt 9, Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz Uchwały Nr XXII/197/2021 z dnia 28.01.2021 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem- Zawodzie II,

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 17.08.2021r. do 07.09.2021r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem- Zawodzie II, wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiana obejmuje część graficzną i tekstową planu dla części terenów oznaczonych w obowiązującym planie  symbolami R i RL i  dotyczy rejonu ulicy Źródlanej w Krościenku n.D.- obszar o zwyczajowej nazwie Zadziałcze.    

Projekt  ww. zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie  dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem w BIP. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 02.09.2021r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem o godzinie 1000 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem- Zawodzie II, w której w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 ze zmianami)obowiązywać będzie zachowanie reżimu sanitarnego. W terminie do dnia 31.08.2021r.  prosimy o zgłaszanie chętnych do wzięcia udziału w publicznej dyskusji  telefonicznie pod numerem (18) 262-30-77  lub mailowo pod adresem :gmina@kroscienko.pl.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem- Zawodzie II w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz w BIP, oprócz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem- Zawodzie II,  prognozy oddziaływania na środowisko dla ww., projektu , dostępne są następujące dokumenty:

  • Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem- Zawodzie II;
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem- Zawodzie II oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu;

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) i art. 18 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem – Urząd Gminy Krościenko n/Dunajcem, 34 – 450 Krościenko n/Dunajcem, ul. Rynek 35, na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko.pl.

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top