– Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – Toporzysko 1

Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9, Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami ), art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2023r. poz. 1688) oraz Uchwały Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem Nr XLIX/452/2023 z dnia 18 maja 2023 r., w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem – Toporzysko 1

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 21 maja 2024r. do 11 czerwca 2024r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem – Toporzysko 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

Dokumenty ww. będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu: https://bip.malopolska/ugkroscienkonaddunajcem . Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 22 maja 2024 r. o godzinie 10.00, na Sali Narad Urzędu Gminy, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) oraz art. 18 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023r., poz. 1094 ze zmianami) mogą składać uwagi do wyłożonych do wglądu publicznego dokumentów, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35., na piśmie lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@kroscienko.pl z wykorzystaniem formularza dołączonego do ogłoszenia zmieszczonego w BIP-ie. Składający uwagę podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, dodatkowe dane do kontaktu takie jak: adres do korespondencji lub numer telefonu, a także informację czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą.

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Krościenko n/Dunajcem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Krościenko n/Dunajcem za pomocą e-mail: iod@kroscienko-nad-dunajcem. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej – szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kalendarium informacji

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Back to top