– Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania Toporzysko i Zawodzie

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), art. 1 pkt 17 lit.a ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688) o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem:

  • Uchwały Nr LIV/482/23z dnia 26 października 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Toporzysko, związanej z koniecznością dostosowania ustalonych w planie nazw klas przeznaczenia terenów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana wywołana została rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody.
  • Uchwały Nr LIV/483/23z dnia 26 października 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Zawodzie, dla część terenów oznaczonych symbolem ZL, w granicach przedstawionych na złączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

Równocześnie informuję, iż RDOŚ w Krakowie oraz PPIS w Nowym Targu wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenie dla ww. zmian planów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 28 luty 2024r. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, przesyłać na adres Urzędu: Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: gmina@krościenko.pl z wykorzystaniem zmieszczonego formularza. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, a także dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek, a także informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Krościenko n.D. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Krościenko n.D za pomocą e-mail: iod@kroscienko-nad-dunajcem.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej – szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do pobrania:

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top