– Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krośnica”

Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/326/2022 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krośnica”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krośnica”

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 26 września 2023r. do 16 października 2023r.  (włącznie),

w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem  (Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D);

 w godzinach urzędowania

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krośnica” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony na stronie internetowej: www.kroscienko.pl oraz w BIP Gminy Krościenko

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się

 w dniu 26 września 2023r. w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, początek o godz. 1000.

Projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu udziału społeczeństwa. Udostępnienie projektu wraz z prognozą wypełnia wymogi art. 46 ust. 1 pkt.1 oraz art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku). Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu ma prawo składania uwag do planu, a w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uwag i wniosków do prognozy. Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu i ustaleń projektu, którego uwaga dotyczy oraz wskazanie działki lub terenu lub wskazanie kwestionowanych zapisów prognozy lub innych informacji dot. ochrony środowiska.

Uwagi do planu (zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz uwagi i wnioski do prognozy (zgodnie art. 39 – 41, 54 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku ) należy wnosić: w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej lub na dziennik podawczy , ustnie do protokołu w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym (bezpiecznym)  podpisem elektronicznym, na adres e- mail: gmina@kroscienko.pl. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.;

Termin składania uwag do planu oraz uwag i wniosków do prognozy do dnia

 30.października 2023r. . (włącznie).

Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem (z siedzibą Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D), celem zbierania danych osobowych jest składanie uwag do studium.
  3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: gmina@kroscienko.pl.

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top