– Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna na pniu

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem 

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna na pniu w lesie gminnym położonym w Krośnicy (nr ew. dz.2003,1950,1951,1952, obręb Krośnica),

I. Charakterystyka przedmiotu przetargu:

  1. Sprzedaż drewna iglastego na pniu (gatunek dominujący jodła pospolita), o łącznej ilości ok.240 m³ (tj. około 80 szt. drzew) rosnących na działce nr ew. 2003, 1950, 1951, 1952 w m.Krośnica,
  2. Szacunkowy rodzaj i ilość sortymentu wynosi:
    WC02, WC03 –220 m³, S4 – 20 m³ (ok.28mp),
  1. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt :

1) pozyska drewno w wyniku wycinki i dokona jego wywozu poza obręb działki,
2) uporządkuje terenu po wycince i zrywce, miejscach składowania drewna
3) uzgodni miejsca magazynowania drewna

  1. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent zobowiązany jest do zakup całości drewna z każdego sortymentu.

II. Wadium: nie wyznacza się.

III. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem:
„Oferta na zakup drewna – m.Krośnica, Gmina Krościenko n.D.” – prosimy składać w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. -w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.Sobieskiego 3f w terminie do 17.01.2022 r. do godz. 1100.
Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres zgk@kroscienko.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2022 r. o godz. 1110 w biurze ZGK-ul.Sobieskiego 3f, 34-450 Krościenko n.D..

V. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto za wszystkie sortymenty obliczona wg wzoru:

Co=Cj WC02,3*0,9+ Cig S4*0,1

Co– cena ofertowa

Cj WC02,3 – cena jednostkowa za drewno w klasie WC02, WC03

Cli S4 – cena jednostkowa za drewno liściaste w klasie S4 (za 1m3)

VI. Oferta pisemna dot. sprzedaży drewna musi zawierać:

a) ofertę cenową na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią umowy.

VII. Warunki uczestnictwa w przetargu pisemnym:

a) złożenie dokumentów opisanych w pkt 6 ogłoszenia (skany podpisanych odręcznie dokumentów lub dokumenty podpisane elektronicznie)

VIII. Sprzedający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub

b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w ust. 7 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

IX. O odrzuceniu oferty Sprzedający zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

X. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu, a w przypadku nabycia drewna, na które złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji związanych z jego stanem.

XI. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.

XII. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę ofertową za ilość drewna przeznaczoną do sprzedaży (ok.240m3).

XIII. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny ofertowej, za ilość drewna przeznaczoną sukcesywnie do sprzedaży.

XIV. Wszelkich wyjaśnień udziela Pan Grzegorz Szerszeń, tel. 503 951428 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700-1500.

Oferenci przed złożeniem oferty pisemnej powinni dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży!

 Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej UG w Krościenku nad Dunajcem: www.kroscienko.pl,

Do pobrania:

Kalendarium informacji

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Back to top