– Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Krościenko nad Dunajcem

W dniu 27 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem złożył do Rady Gminy projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w dniu 28 stycznia 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których przedmiot działalności:

1) związany jest z zakwaterowaniem (ujętym w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 55),

2) obejmuje pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z) w zakresie: działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

Zwolnienie, o którym mowa stosuje się na okres od 01.01.2021 do 31.03.2021r.

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy, zobowiązany jest złożyć Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2021 r.:

1) w przypadku podatnika będącego osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na obowiązującym wzorze formularza IN-1;

2) w przypadku podatnika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną oraz spółką nieposiadającą osobowości prawnej – deklarację na podatek od nieruchomości na obowiązującym formularzu DN-1;

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010, Nr 53, poz.312 z późn. zm.) – stanowiące załącznik do uchwały;

4) oświadczenie.

Zwolnienie, o którym mowa stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top