– Zmiana planu Zawodzie II w rejonie ulicy Źródlanej w Krościenku n.D.- rozpoczęcie procedury

Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko n.D. Uchwały Nr XXII/197/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko Nad Dunajcem – Zawodzie II, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/271/2010 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 366 z dnia 19 lipca 2010 r., poz. 2537). Zmiana planu obejmować będzie część graficzną  i tekstową planu dla części terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolamiR oraz RL i wskazanych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wykonana zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zmianami).

Równocześnie zawiadamiam, iż w związku, z art. 46 pkt 1), art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz.283 ze zmianami), zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. zmiany planu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 09.03.2021r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Nad Dunajcem lub przesyłać na adres Urzędu Gminy Krościenko Nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D lub drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub poczty elektronicznej (e-mail – gmina@kroscienko.pl ). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko.pl.

Wójt Gminy Krościenko Nad Dunajcem
Jan Dyda

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top