– Zmiana miejscowego planu “Grywałd-Krośnica1” w rejonie ulicy Wymyśle – wyłożenie do publicznego wglądu

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9, Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ) oraz Uchwały Rady Gminy Krościenko n/Dunajcem Nr XXVIII/239/2021 z dnia 15 września 2021 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GRYWAŁD – KROŚNICA 1”,

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 22.03.2022 r. do 12.04.2022 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GRYWAŁD – KROŚNICA 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiana planu obejmuje część graficzną  i tekstową planu dla części terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolamiMN2, R1.

Dokumenty ww.  będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie,  na stronie internetowej Urzędu Gminy – https://bip.malopolska/ugkroscienkonaddunajcem. . Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 23.03.2022r. o godzinie 10-tej, na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie  zmiany planu, która w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 ze zmianami) odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  W związku z powyższym osoby chcące wziąć udział w dyskusji proszone są  o kontakt  w celu ustalenia godziny swojego w niej udziału, do dnia 22.03.2022 r., drogą mailową pod adresem: architekt@kroscienko.pl lub telefonicznie pod numerem: 18 262-00-37.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektów planów, w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP-ie, oprócz ww. projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do ww. dokumentów

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022r., poz. 247 ze zmianami) mogą składać uwagi do wyłożonych do wglądu publicznego dokumentów, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia.  Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D, na piśmie lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e- mail  Urzędu ), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko.pl.

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top