– Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Krośnicy w Gminie Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem Uchwały Nr XXXIX/326/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krośnica”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2022r. – podpisane, z podaniem imienia,  nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy jednostki organizacyjnej i siedziby oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem (dziennik podawczy),

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: gmina@kroscienko.pl, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informuję  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., że:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.

2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem z siedzibą: Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D i są one podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego w Krośnicy w Gminie Krościenko nad Dunajcem.

3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.
5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 ppkt 4, w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U.  2021 poz. 2405), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: gmina@kroscienko.pl

Kalendarium informacji

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to top