– Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów: zmiana planu “Toporzysko”, zmiana planu “Zawodzie II’, projekt planu “Zawodzie 3”, projekt planu “Grywałd- Krośnica3”

Krościenko nad Dunajcem

OgłoszenieWójta  Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) oraz Uchwał Rady Gminy Krościenko n/Dunajcem:  Nr XXXV/298/2022 z 31 marca 2022r.  w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp „Krościenko – Toporzysko”; Nr XXXV/299/2022 z 31 marca 2022r.  w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp „Zawodzie II”; Nr XXXV/300/2022 z 31 marca 2022r.  w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp Gminy Krościenko n/D – Zawodzie 3; Nr XXXV/301/2022 z 31 marca 2022r.  w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp Grywałd – Krośnica 3,

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 16.08.2022 r. do 06.09.2022 r.:

Dokumenty ww. będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Gminy – https://bip.malopolska/ugkroscienkonaddunajcem. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 17.08.2022 r. o godzinie 10-tej na sali posiedzeń Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem  odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach.

Ponadto na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanymi z opracowaniem projektów planu, w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP-ie, oprócz ww. projektów planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do ww. dokumentów.

W związku z powyższym informuję, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami ) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) mogą składać uwagi do wyłożonych do wglądu publicznego dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D, na piśmie lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP i za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e- mail  Urzędu: gmina@kroscienko.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko.pl.

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top