– Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania “Zawodzie 4”, “Zawodzie 5” i “Biały Potok 1”

Krościenko nad Dunajcem

 Obwieszczenie Wójta  Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) oraz Uchwał Rady Gminy Krościenko n.D. w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp:  „Krościenko – Zawodzie 4” Nr XXXVII/307/2022 z 28 kwietnia 2022r.,  „Krościenko – Zawodzie 5” Nr XXXVII/308/2022 z 28 kwietnia 2022r oraz „Krościenko – Biały Potok 1” Nr XXXVII/309/2022 z 28 kwietnia 2022r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 22.11.2022 r. do 13.12.2022 r.:

  1. projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krościenko – Zawodzie 4” dla terenów położonych we wschodniej części Krościenka n.D.  w dzielnicy Zawodzie przy ulicy Zdrojowej.  Informuję, iż dla przedmiotowego planu miejscowego RDOS (pismo znak: OO.410.9.20.2022 AZ z dnia 2.06.2022r.)  w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu (pismo znak: NNZ.90831.4.3.1.2022 z dnia 20.05.2022r)  wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z powyższym nie sporządzono dla ww. projektu planu prognozy oddziaływania na środowisko.
  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krościenko – Zawodzie 5”, obejmującego dwa obszary położone we wschodniej części Krościenka n.D, w dzielnicy Zawodzie przy ulicach: Juraszowa oraz Franciszka Koterby – Kuriera AK, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krościenko – Biały Potok 1” dla terenów położonych w południowo – wschodniej części miejscowości Grywałd, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 969 relacji Nowy Targ – Krościenko – Nowy Sącz (ulica Pod Tylką),  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty ww. będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Gminy – https://bip.malopolska/ugkroscienkonaddunajcem. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 28.11.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem  odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach.

Ponadto na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanymi z opracowaniem projektów planów: „Krościenko – Zawodzie 5”  oraz „Krościenko – Biały Potok 1”, w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP-ie, oprócz ww. projektów planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do ww. dokumentów.

W związku z powyższym informuję, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami ) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) mogą składać uwagi do wyłożonych do wglądu publicznego dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D, na piśmie lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e- mail  Urzędu) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko.pl.

Do pobrania:

Kalendarium informacji

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Back to top