– Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Krościenko nad Dunajcem

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy zł).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w roku 2020 wyniosła 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy zł).

 1. Zasady przyznawania dotacji:
  • podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),
  • złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznychoraz wzorówsprawozdań z wykonania tych zadań (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Formularze dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, pok. nr 110 oraz na stronie internetowej,
  • rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone w terminie na obowiązującym formularzu. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej,
  • warunkiem rozpatrzenia oferty o dotację jest spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.).
 2. Terminy i warunki realizacji zadań:
  • do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 roku;
  • dotacja może być przyznana na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadania.
 3. Termin składania ofert:

Oferty na realizację zadania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, w zaklejonej kopercie, w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2021 r. do godz. 1000 z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2021 r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem – pok. nr 206 (sala konferencyjna).

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty będą zgodne z art. 28-32 ustawy o pomocy społecznej.
 2. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
  1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym:
   • złożenie kompletnej i prawidłowej oferty na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
   • przedstawienie projektu zgodnego ze statutem podmiotu wnioskującego o dotację,
   • dołączenie do oferty wymaganych załączników.
  2. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania, przedstawioną kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  3. Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu złożonych ofert:
   • sposób realizacji zadania,
   • ilość osób objętych realizacją zadania,
   • posiadane doświadczenie, zasoby kadrowe, rzeczowe,
   • dotychczasową współpracę z Gminą Krościenko nad Dunajcem w zakresie realizowanych zadań przez wnioskodawcę.
  4. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w terminie 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.
  5. Decyzję o wyborze oferty (ofert) i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem w formie zarządzenia. Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie – w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, informując jednocześnie oferentów, których oferty zostały wybrane o terminie i miejscu podpisania umowy. Wyniki dokonanego wyboru ofert są podawane do wiadomości publicznej.
 3. Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.
 4. Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
 5. Zastrzega się unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.

Uwaga: Dodatkowe informacje o konkursie oraz obowiązujące formularze ofert, umów i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, pok. nr 110 w godz. 800 –1500, tel. 18-262-30-77.

Kalendarium informacji

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Back to top