– Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Krościenko nad Dunajcem

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Transport osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek”. Na realizację zadania publicznego zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2022 do kwoty: 26.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł). W roku 2021 na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono: 26.000 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
  • podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),
  • złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznychoraz wzorówsprawozdań z wykonania tych zadań (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r., poz. 2057). Formularze dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, pok. nr 110 oraz na stronie internetowej,
  • rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone w terminie na obowiązującym formularzu. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej,
  • przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Terminy i warunki realizacji zadań:
  1. do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 roku;
  2. dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
 3. Termin składania ofert:

Oferty na realizację zadania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, w zaklejonej kopercie, w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2022 r. do godz. 1000 z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT – NIEPEŁNOSPRAWNI”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem – pok. nr 206 (sala konferencyjna).

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
  1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym:
   1. złożenie kompletnej i prawidłowej oferty na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
   2. przedstawienie projektu zgodnego ze statutem podmiotu wnioskującego o dotację,
   3. dołączenie do oferty wymaganych załączników.
  2. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania, przedstawioną kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  3. Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu złożonych ofert:
   •  sposób realizacji zadania,
   •  ilość osób objętych realizacją zadania,
   •  posiadane doświadczenie, zasoby kadrowe, rzeczowe,
   •  dotychczasową współpracę z Gminą Krościenko nad Dunajcem w zakresie realizowanych zadań przez wnioskodawcę.
  4. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w terminie 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.
  5. Decyzję o wyborze oferty (ofert) i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem w formie zarządzenia. Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie – w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, informując jednocześnie oferentów, których oferty zostały wybrane o terminie i miejscu podpisania umowy. Wyniki dokonanego wyboru ofert są podawane do wiadomości publicznej.
 2. Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.
 3. Oferty błędne pozostaną bez rozpatrzenia.
 4. Zastrzega się unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.

Uwaga: Dodatkowe informacje o konkursie oraz obowiązujące formularze ofert, umów i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, pok. nr 110 w godz. 800–1400, tel. 18-262-30-77.

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top