– Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz w 2024 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), wprowadziła możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT za paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych.

WARUNKI I KRYTERIUM DOCHODOWE

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, który jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wymienionymi w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne (gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy).

Zwrot podatku VAT nie przysługuje za gaz zużyty do gotowania i podgrzewania wody.

Główne źródło ciepła  musi być  zgłoszone lub wpisane do  centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu, jeśli było to pierwsze zgłoszenie.  

Przy refundacji podatku VAT obowiązuje kryterium dochodowe. 

Przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.) nie może przekroczyć:

 • 2 100,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1 500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Pod uwagę brany jest dochód osiągnięty:  

 • w roku 2022 – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r.,
 • w roku 2023 – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2024 r. 

Równowartość podatku VAT zwracana będzie na podstawie faktury za paliwo gazowe na podany we wniosku rachunek bankowy.  

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. 

Wnioski składa się  nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. 

Wnioskodawca sam decyduje o częstotliwości składania wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT. Wniosek może być składany zaraz po otrzymaniu i opłaceniu faktury, jak również jednorazowo za kilka faktur. Ważne jest dochowanie ww. terminów. 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne. Odbiorca paliw gazowych w gospodarstwach domowych to osoba, która dokonuje zakupu paliwa w znaczeniu pierwotnym jako strona umowy z dostawcą paliwa (umowa do wglądu),
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:    
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
  – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy. 

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWIE REFUNDACJI PODATKU VAT 

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu  na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.  

Osoby, które nie podały adresu e-mail mają możliwość osobistego odebrania informacji w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Esperanto 2 (II piętro, pokoje nr 18)- budynek Ośrodka Zdrowia w Krościenku nad Dunajcem.

Odmowa refundacji podatku VAT, uchylenie prawa lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji administracyjnej.    

Wnioski wraz z załącznikami można składać:

 • osobiście
 • za pośrednictwem poczty,
 • przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie GOPS lub

Pliki do pobrania:

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top