– Przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania Biały Potok oraz opracowania planu Zawodzie 6

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem następujących Uchwał:

  • Uchwały Nr XLVII/427/2023 z dnia 23 marca 2023 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – Biały Potok, przyjętego Uchwałą Nr IX/60/2007 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 sierpnia 2007 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 781 z dnia 9 listopada 2007 r., poz. 21643 ze zmianami). Zmiana planu obejmuje teren oznaczony w obowiązującym planie symbolem 2.WZ oraz część terenów oznaczonych symbolami: 14.MN, 2.R/Usz, 1.KDw, w granicach przedstawionych na złączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały i będzie wykonana zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami).
  • Uchwały Nr XLVII/428/2023 z dnia 23 marca 2023 r., w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem – Zawodzie 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie obejmował zakres określony w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) i dotyczy terenów położonych w miejscowości Krościenko n.D. przedstawiono na 3 załącznikach graficznych do ww. uchwały.

Równocześnie, w związku, z art. 46 pkt 1), art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022r. poz.1029 ze zmianami), zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. dokumentów.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 10.05.2023r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n/D lub przesyłać na adres Urzędu Gminy : 34-450 Krościenko n.D., Rynek 35.albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej (e-mail – gmina@kroscienko.pl), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Krościenko n/Dunajcem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Krościenko n.D. za pomocą e-mail: iod@kroscienko-nad-dunajcem. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej – szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top