– Opieka Wytchnieniowa w Gminie Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Osoby zainteresowane skorzystaniem „z opieki wytchnieniowej”, spełniające opisane wyżej kryteria,  proszone są o złożenie do 21 lutego 2022 roku (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, ul. Esperanto 2):

  1. Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
  2. Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności (jeśli wniosek składany po raz pierwszy).

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w październiku 2021 roku Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Gminie Krościenko nad Dunajcem udało się pozyskać środki z wyżej wymienionego Programu, w wysokości 88 862,40 złotych.

Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała środki na realizację Modułu I – opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

CO WAŻNE:

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną

Gmina/powiat przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina/powiat w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Osoby zainteresowane skorzystaniem „z opieki wytchnieniowej”, spełniające opisane wyżej kryteria,  proszone są o złożenie do 21 lutego 2022 roku (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, ul. Esperanto 2):

  1. Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
  2. kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności (jeśli wniosek składany po raz pierwszy).

WAŻNE: w przypadku dużej liczby zgłoszeń, uczestnicy posiadający dodatkowo „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej” – Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – będą mieć zapewniony dostęp do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności. Zgodnie z wytycznymi, „Karta” nie jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o pomoc w postaci opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 znajdują się w dołączonym pliku MPiPS Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, telefon: 18 262 30 09  wewn. 14.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 01 stycznia 2019 roku państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Adam Musiał
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku nad Dunajcem

Do pobrania:

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top