– Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z zadrzewień gminnych

 1. Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (robinia–68%, jawor-28%, lipa-4%) oraz drewna średniowymiarowego (robinia, lipa) pozyskanego przez sprzedającego (loco skład)

Drewno pozyskane w okresie od 10.02.2021 do 28.02.2021.

Drewno wielkowymiarowe w kłodach do dalszej manipulacji o średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 16 cm. Dominująca klasa jakości: WD0

Ilość: robinia 6,75m3, jawor 2,72m3 , lipa 0,38m3

Drewno średniowymiarowe S4 w stosach (dł.1m)-3mp

Rozmiary kłód (średnica bez kory) zestawiono w rejestrze odbioru drewna stanowiącym załącznik niniejszego ogłoszenia.

Sprzedający dopuszcza składania ofert częściowych (zakup drewna wielkowymiarowego lub średniowymiarowego)

Oferent zobowiązany jest do zakup całości drewna każdego sortymentu (klasy wymiarowej)

Drewno będzie można obejrzeć na placu manipulacyjnym w Krościenku nad Dunajcem (przy ul.Źródlanej – Wygon nad piekarnią)

Odbiór drewna transportem i na koszt nabywcy, wyłonionego w przetargu w terminie do 7 dni od daty zapłaty za drewno.

 1. Wszelkich wyjaśnień udziela Pan Grzegorz Szerszeń, tel. 503 95 14 28 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30-1530.
 1. Wadium: nie wyznacza się.
 1. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem:

Oferta na zakup drewna – Gmina Krościenko n.D.”prosimy składać w siedzibie ZGK Krościenko n.D. ul.Sobieskiego 3f lub drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres zgk@kroscienko.pl w terminie do 14.11.2022 r. do godz. 1100.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2022 r. o godz. 1110 w siedzibie ZGK ul. Sobieskiego 3f (PSZOK)
 1. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena jednostkowa brutto (uśredniona za wszystkie sortymenty w danej części zamówienia).
 1. Oferta pisemna dot. sprzedaży drewna musi zawierać:
  1. ofertę cenową na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
  2. zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
 1. Warunki uczestnictwa w przetargu pisemnym:
  1. złożenie dokumentów opisanych w pkt 7 ogłoszenia,

9. Sprzedający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,

b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w ust. 7 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 1. O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
 1. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu, a w przypadku nabycia drewna, na które złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji związanych z jego stanem.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę ofertową za ilość drewna przeznaczoną do sprzedaży.
 3.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny ofertowej, za ilość drewna przeznaczoną do sprzedaży.
 1. Formularz ofertowy oraz wzór umowy można uzyskać w siedzibie ZGK –Sobieskiego 3f lub na stronie – www.kroscienko.pl/ w zakładce ogłoszenia.

Oferenci przed złożeniem oferty pisemnej powinni dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży! 
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej UG w Krościenku nad Dunajcem: www.kroscienko.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie jednostki.

Pliki do pobrania:

Kalendarium informacji

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Back to top