– Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna na pniu

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna na pniu w lesie gminnym położonym w m.Krościenko nad Dunajcem (Wzory, Koszarnik) na dz.ew. nr 2857/6 o pow. 29,8331ha, dz. ew. nr.2755 o pow. 2,7078ha, dz. ew. nr 2756 o pow. 1,535ha, nr ew.2754 o pow. 0,7549ha, nr ew.2758 pow.0,0,6436ha,),

I. Charakterystyka przedmiotu przetargu:

  1. Sprzedaż drewna liściastego na pniu (gatunek dominujący buk pospolity) o łącznej ilości ok. 250 m³ (tj. około 70 szt. drzew) rosnących na działce nr ew. 2857/6 o pow.29,8331ha dz. ew. nr.2755 o pow. 2,7078ha, dz. ew. nr 2756 o pow. 1,535ha, nr ew.2754 o pow. 0,7549ha, nr ew.2758 pow.0,0,6436haw m.Krościenko nad Dunajcem-uroczysko Wzory, Koszarnik -przy granicy z m.Kłodne).
  2.  Szacunkowy rodzaj i ilość sortymentu wynosi:
    WC02, WC03 –180 m³, WD – 20m³, S2a – 50 m³
  3. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt :

1) pozyska drewno w wyniku wycinki i dokona jego wywozu poza obręb działki/działek,
2) uporządkuje terenu po wycince i zrywce, miejscach składowania drewna
3) uzgodni miejsca magazynowania drewna z właścicielami gruntów

  1. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent zobowiązany jest do zakup całości drewna z każdego sortymentu.

II. Wadium: nie wyznacza się.

III. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem:
Oferta na zakup drewna – Gmina Krościenko n.D.” – prosimy składać w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. -w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.Sobieskiego 3f w terminie do 11.10.2022 r. do godz. 1100.

Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres zgk@kroscienko.pl Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2022 r. o godz. 1110 w biurze ZGK-ul.Sobieskiego 3f, 34-450 Krościenko n.D..

V. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto za wszystkie sortymenty obliczona wg wzoru:

Co=Cj WC02,3,WD, S2a

Co– cena ofertowa

Cj WC02,3, WD, S2a – cena jednostkowa za drewno w klasie WC, WC, WD,S2a za 1m3

VI. Oferta pisemna dot. sprzedaży drewna musi zawierać:

a) ofertę cenową na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
b) zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

VII. Warunki uczestnictwa w przetargu pisemnym:

a) złożenie dokumentów opisanych w pkt 6 ogłoszenia,
b) posiadanie środków technicznych, w tym środków transportu umożliwiających wykonanie zamówienia (zamawiający wymaga aby transport z miejsc ścinki odbywał się ciągnikiem z przyczepą do drewna o ładowności do 10m3)

VIII. Sprzedający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,
b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w ust. 7 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

IX. O odrzuceniu oferty Sprzedający zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

X. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu, a w przypadku nabycia drewna, na które złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji związanych z jego stanem.

XI. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.

XII. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę ofertową za ilość drewna przeznaczoną do sprzedaży (ok.250m3) sukcesywnie przed wywozem przygotowanej do transportu partii drewna

XIII. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny ofertowej, za ilość drewna przeznaczoną sukcesywnie do sprzedaży.

XIV. Formularz ofertowy oraz wzór umowy można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. ul.Sobieskiego 3f lub na stronie – www.kroscienko.pl w zakładce ogłoszenia.

XV. Wszelkich wyjaśnień udziela Pan Grzegorz Szerszeń, tel. 503 951428 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700-1500.

Oferenci przed złożeniem oferty pisemnej powinni dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży!

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej UG w Krościenku nad Dunajcem: www.kroscienko.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie jednostki.

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top