– Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Transport osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek”. Na realizację zadania publicznego zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2024 do kwoty: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł). W roku 2023 na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono: 36.000 zł.

1. Zasady przyznawania dotacji:

 • podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 571),
 • złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Formularze dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, pok. nr 110 oraz na stronie internetowej,
 • rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone w terminie na obowiązującym formularzu. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej,
 • przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Terminy i warunki realizacji zadań:

 1. do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 roku;
 2. dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

 1. Termin składania ofert:

Oferty na realizację zadania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, w zaklejonej kopercie, w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2024 r. do godz. 1000 z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT – NIEPEŁNOSPRAWNI”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem – pok. nr 206 (sala konferencyjna).

 • Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 • Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym:
  • złożenie kompletnej i prawidłowej oferty na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
  • przedstawienie projektu zgodnego ze statutem podmiotu wnioskującego o dotację,
  • dołączenie do oferty wymaganych załączników.

 • Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania, przedstawioną kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 • Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu złożonych ofert:
  • sposób realizacji zadania,
  • ilość osób objętych realizacją zadania,
  • posiadane doświadczenie, zasoby kadrowe, rzeczowe,
  • dotychczasową współpracę z Gminą Krościenko nad Dunajcem w zakresie realizowanych zadań przez wnioskodawcę.
 • Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w terminie 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.
 • Decyzję o wyborze oferty (ofert) i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem w formie zarządzenia. Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie – w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, informując jednocześnie oferentów, których oferty zostały wybrane o terminie i miejscu podpisania umowy. Wyniki dokonanego wyboru ofert są podawane do wiadomości publicznej.
  • Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.
  • Oferty błędne pozostaną bez rozpatrzenia.
  • Zastrzega się unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
  • Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie mogą być rozliczane ze środków dotacji.

Uwaga: Dodatkowe informacje o konkursie oraz obowiązujące formularze ofert, umów i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, pok.  nr 110 w godz.  800 – 1400, tel. 18-262-30-77 wew. 29.

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top