– Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krościenku

Logo projektów UE

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami  Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu realizację projektu pn:  Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK) w m.  Krościenko nad Dunajcem. Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj–wybuduj

Celem projektu  jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego na terenie Gminy poprzez rozwój selektywnej zbiórki odpadów oraz, ograniczanie strumienia powstających odpadów oprawa

Planowane efekty to budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Całkowita wartość projektu wynosi:  2 450 226,14 zł  .

Wkład własny gminy wynosi:755 818,00 zł

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 31.12.2019 r.

Back to top