– Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem

Logo projektów UE

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 działanie 11.2  Odnowa obszarów wiejskich  Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu  pn: „Rewitalizację XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”

Celem projektu  jest przebudowa. i rozbudowa. istniejącego obiektu dawnego Ratusza, w taki sposób aby stworzyć atrakcyjną przestrzeń do działań kulturalnych dla różnych grup mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz poprawa estetyki jednego z najciekawszych i najstarszych obiektów na terenie Krościenka.

Planowane efekty  to przebudowa  i rozbudowa  XIX w. Ratusza, w którym obecnie ma swoją siedzibę Urząd Gminy oraz Gminne Centrum Kultury, a także przebudowa. płn. Pierzei Rynku.

Całkowita wartość projektu wynosi: 8 469 997,54zł

Wkład własny gminy wynosi: 4 317 679,82 zł

Projekt uzyskał także wsparcie ze środków Promesy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 419 958, 28 zł.

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 31.12.2020 r.

Logo_Ministerstwa_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego.svg
Back to top