– Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w Krościenku

Logo projektów UE

W ramach konkursu RPO 2014 – 2020,Os priorytetowa 6, Dziedzictwo regionalne działanie 6,3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 – Rozwój lokalnych zasobów subregionów spr– z Europejskiego Funduszu Rozwoju gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu pn: Rozbudowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną wzdłuż Dunajca w Krościenku – Etap I.

Celem projektu jest rozbudowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w turystycznej gminie Krościenko, co przyczyni się do rozwoju całego sektora turystyki w gminie .

Projekt będzie realizowany w systemie „ zaprojektuj-wybuduj” a jego termin zakończenia zaplanowano na kwiecień 2019roku.

Inwestycja zakłada rozbudowę  istniejącej ścieżki    wzdłuż lewego brzegu rz. Dunajec od końca ul. Flisaków Pienińskich w  Krościenku, w górę biegu rzeki na długości 776,35 m.

Planowane efekty to wykonanie m. innymi ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,50, ciągu pieszego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości podstawowej 2,00, elementy małej architektury( altana  ławki  parkowe, stojaki rowerowe, fontanna, i boisko do badmintona, ogólnodostępne sanitariaty oraz  uzupełnienie zieleni.

Planowana w ramach inwestycji infrastruktura rekreacyjno-turystyczna przeznaczona będzie na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o posiadane lokalne zasoby przyrodnicze i krajobrazowe. Realizacja inwestycji w dużym stopniu zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy

Wartość projektu 2 249 309,19zł

Wkład Funduszy Europejskich- 802 664,38 zł

Obecnie gmina rozpoczyna procedurę przetargową na wykonanie projektu i zadań inwestycyjnych. Planowane rozstrzygniecie przetargu to listopad- grudzień 2017. Zatem wartość projektu może ulec zmianie.

Back to top