– Grzybek dla turysty – budowa małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscach widokowych na terenie gminy Krościenko

Logo projektów UE

W ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020  działanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Gmina Krościenko rozpoczyna realizacje projektu realizację Projektu pn: „Grzybek dla turysty” – budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  w miejscach widokowych na terenie gminy Krościenko”

Celem projektu jest  rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie gminy Krościenko do dnia złożenia wniosku o płatnosc ostateczną.

Planowane efekty to budowa 10 obiektów małej architektury turystycznej ogólnodostępnej i niekomercyjnej tzw: „grzybków” jako miejsc do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Będzie to  nowa usługa turystyczna służąca zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. Grzybki zostaną wybudowane w miejscach atrakcyjnych widokowo na terenie gminy Krościenko w 4 sołectwach tj. Krościenko, Krośnica , Grywałd ,Tylka  oraz Hałuszowa . 

 Całkowita wartość projektu wynosi:  199 510,00 zł

 Wkład własny gminy wynosi: 125 357,00 zł

 Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.11.2018 r.

Back to top