– Strefa rekreacyjna w Krościenku

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  działaniE 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” Gmina Krościenko  a realizacje projekt  pn: „Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architektura w okolicy ul. Zdrojowej na działce nr.ew. 10484/142 w Krościenku n.D”,

Celem projektu :rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architektura   na terenie sołectwa Krościenko-Zawodzie.

Planowane efekty  to wykonanie drewnianej pergoli, podświetlanej tablicy informacyjno-edukacyjnej oraz wykonanie  ścieżki z utwardzonym placykiem, ławkami parkowymi oraz stalowym kosze na śmieci

Całkowita wartość projektu wynosi: 77 490, 00 zł

Pozyskane środki unijne: 31 815,00 zł

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.11.2020 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Operacja mająca na celu Rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą na terenie sołectwa Krościenko Zawodzie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Back to top