– Kompetencje – klucz do sukcesu

Logo projektów UE - EFS

Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała umowę partnerską z Instytutem Badawczo-Szkoleniowym Sp. z o.o z siedzibą w Olsztynie na realizację projektu
pn. „Kompetencje- klucz do sukcesu”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

               Instytut Badawczo-Szkoleniowy będzie realizował projekt w Gminie Krościenko n.D oraz w Gminie – Miasto Zakopane. Z terenu naszej gminy do projektu zakwalifikowały się 3 szkoły, w których średni wynik z matematyki na sprawdzianie po klasie VI oraz na egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2014/2015 był niższy niż średni wynik w województwie małopolskim, tj.: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku n.D. Realizacja projektu w szkołach rozpocznie się we wrześniu br.

Głównym celem projektu jest: Podniesienie poziomu edukacji w 5 szkołach podstawowych i 2 szkołach gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy w okresie od V 2017 do IV 2017 r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

– wyposażenie szkół w pracownie przyrodnicze oraz przeszkolenie nauczycieli szkół
z wykorzystania pracowni do prowadzenia zajęć,

– wyposażenie szkół w pracownie TIK oraz przeszkolenie nauczycieli z wykorzystania pracowni do prowadzenia zajęć

– realizację zajęć dodatkowych dla uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki.

               Szkoły wyposażone zostaną w cyfrowe  systemy pomiarowe oraz w komputery
z funkcjonalnościami wskazanymi w wytycznych edukacyjnych (po 10 szt na szkołę),
a także w różnorodne pomoce edukacyjne. Wyposażone zostaną: pracownie przyrodniczo-matematyczne w szkołach podstawowych, pracownie biologiczne, chemiczne i geograficzne w gimnazjum oraz i informatyczne w szkołach podstawowych i gimnazjum. Kwota na zakup sprzętu i oprogramowania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosić będzie łącznie dla Gminy Krościenko nad Dunajcem: 663 357,00 zł.

Back to top