– Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem

Wychowanie przedszkolne w Krościenku

Gmina Krościenko nad Dunajcem realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem”, współfinansowany ze środków Europejskie­go Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Projekt realizowany jest w Punkcie przedszkolnym w Szko­le Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem w okresie od 01.04.2017 do 30.06.2019 r. i obejmuje zadania:

Rozwój punktu przedszkolnego w Krościenku n.D przy ul. Biały Potok 1 poprzez:

– utworzenie nowego oddziału i zatrudnienie kadry,
– dostosowanie zaplecza sanitarno-higienicznego,
– wyposażenie nowego oddziału w meble, pomoce i mate­riały dydaktyczne, sprzęt TIK, zabawki, itp.,
– modernizację placu zabaw,
– realizację zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego przy ul. Biały Potok 1 (logopedycz­ne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika)

Rozwój kompetencji kadry wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy ul. Biały Potok poprzez:

– udział w szkoleniach/warsztatach/kursach,
– ukończenie studiów podyplomowych.

Całkowita wartość projektu: 475.043,38 zł
Dofinansowanie z EFS: 401.193,38 zł
Wkład własny Gminy: 73.850,00 zł

W ramach zadania 1 projektu:

 1. zmodernizowano plac zabaw za kwotę: 156.223,25 zł (w tym: 63.560,00 ze środków EFS oraz 92.663,25 zł ze środków Gminy)
 2. dostosowano pomieszczenia za kwotę 13.020,00 zł
 3. zakupiono:
  1) urządzenia multimedialne, wielofunkcyjne, tablety, zestawy do nauki programowania, laptop i oprogramowanie za kwotę 73.951,25 zł
  2) wyposażenie, meble i sprzęt za kwotę 29.466,45 zł
  3) pomoce dydaktyczne i zabawki za kwotę 33.665,58 zł
 4. utworzono 1 oddział przedszkolny i zatrudniono 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 5. od 01.09.2017 r. realizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci: logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i z języka angielskiego

W ramach zadania 2 projektu:

 1. 6 nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym wzięło udział w szkoleniu z nauki podstaw programowania,
 2. 5 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe.
Back to top