– Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Modernizacja ksztalcenia

Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała umowę partnerską z Województwem Małopolskim na realizację w latach 2017-2019 projektu pn.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się
w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wsparcie dla uczniów będzie miało formę warsztatów oraz indywidualnych spotkań uczniów i rodziców z doradcą zawodowym. Ma to ułatwić szkole wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Celem stworzenia standardów doradztwa zawodowego
w szkołach gimnazjalnych jest dążenie do zapewnienia wysokiego i jednolitego poziomu usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, usprawnienie działań doradczych w małopolskich szkołach gimnazjalnych.

Projektem zostaną objęci uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych oraz klas VII i VIII w szkołach na terenie gminy. W Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi utworzony zostanie we wrześniu 2017 Szkolny Punkt Informacji i Kariery, tzw. Spinka, w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego  dla uczniów.  

Całkowita wartość projektu dla Gminy: 54.204,73 zł

Dofinansowanie z EFS dla Gminy: 48.784,26 zł

Wkład własny Gminy: 5.420,47 zł

Back to top