– Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

Logo projektów UE

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr, Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu realizację Projektu pn:: Obniżenie poziomu niskiej emisji  na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła  w indywidualnych gospodarstwach domowych

Celem projektu  poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krościenko.

Zgodnie z nowymi zasadami dofinansowania obowiązującymi od 28 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego  podniósł kwoty dofinansowania  i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła.

Dofinansowanie  na nowe urządzenie grzewcze  będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło

– 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

– 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

-450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

-400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW  mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

– nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

– nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;

 dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:

– maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego

– do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

Planowane efekty wymiana: 70 szt. niskosprawnych źródeł ciepła  w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne, z tego  wymiana 50 szt.na biomasę (pelet )oraz 20 szt. na pompy ciepła.

Całkowita wartość projektu wynosi:  1 078 240,11 PLN (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i 11/100).

Wkład Funduszy Europejskich wynosi:  1 062 064,99 PLN (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt cztery złote i 99/100),

 Wkład własny gminy wynosi: 16 175,12 PLN (słownie: szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i 12/100).

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.06.2020 r.

Back to top