– Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

Logo projektów UE

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr, Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu realizację Projektu pn: Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

Celem projektu  poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krościenko.

Planowane efekty to wymiana  100 niskosprawnych piecy i instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych na 100 sztuk kotłów na ekogroszek

 Całkowita wartość projektu wynosi:  987 170,10  (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy  sto siedemdziesiąt złotych 10/100).

 Wkład własny gminy wynosi: 14 818,92  (słownie: czternaście  tysięcy osiemset osiemnaście złotych 92/100).

  Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.08.2020 r.

Back to top