– Urząd Gminy

W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017-Dziedzictwo kulturowe ,Gminna Biblioteka Publiczna wraz z partnerem Gminą Krościenko 2017 roku realizuje kolejny  projekt pn: „ Pieniński mistrz tradycji”

Celem projektu jest bezpośredni przekaz wiedzy i umiejętności młodemu pokoleniu oraz kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej  wśród młodych osób.

Projekt zakłada naukę gry  na skrzypcach, oktawkach pienińskich oraz naukę cyfrowania …

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku realizuje kolejny  projekt pn: „KULTURA I SPORT RÓWNYCH SZANS – kontynuacja projektu.

Projekt obejmuje prowadzenie zajęć muzycznych oraz tańca, śpiewu wśród dzieci polsko-romskich. Jest kontynuacją  projektu z 2016 r pn: Promocja kultury romskiej – kontynuacja projektu”. I …

W ramach dotacje celowej budżetu państwa  gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała  projekt pn: Budowę parkingu przy drodze wojewódzkiej 969 wraz z infrastrukturą techniczną, tj. kanalizacją wód opadowych, oświetleniem ulicznym i zabezpieczeniem skarpy w Krościenku n.D”. Inwestycje zrealizowano w cyklu dwuletnim 2017-2017 roku

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Krościenko, co trwale przyczyni się do …

W ramach programu  „Inicjatywy samorządowe na 2017r miedzy jednostkami samorządowymi „ gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała kolejny projekt pn: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi woj.969 ul. Sobieskiego w Krościenku   

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego przy drodze wojewódzkiej na terenie gminy Krościenko

Projekt obejmuje dalszą przebudowę chodnika na długości 677mb

Wartość projektu 533 …

„Centrum wsparcia interdyscyplinarnego dla osób/rodzin w kryzysie z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem”

Okres realizacji zadania: od kwietnia do grudnia 2017 r.

Celem zadania jest wszechstronne wsparcie mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez interdyscyplinarne działania specjalistów, m.in.: psychologa, terapeuty do spraw uzależnień, coacha, specjalisty w zakresie pomagania osobom doświadczającym przemocy.

Ponadto w ramach zadania zrealizowano warsztaty z młodzieżą …

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzyma od Wojewody Małopolskiego wsparcie finansowe na realizację w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D projektu w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Projekt będzie realizowany w okresie IX-XII. 2017 i zakłada realizację następujących działań …

Back to top