– Urząd Gminy

Gmina Krościenko nad Dunajcem – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że rozpoczęła realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2024.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.

„Korpus Wsparcia Seniorów” w 2024 roku składa się z dwóch zadań:

Moduł I: wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule …

Gmina Krościenko nad Dunajcem – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem uzyskała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 61 247 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem przystąpił do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

01.01.2024- 31.12.2024r.

Kwota dofinansowania – 85 391,85 zł.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na 2024 rok Gmina Krościenko otrzymała środki na realizację zadania pn: „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502 księgowości budżetowej).

W tym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację następujących świadczeń: świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłków …

Gmina Krościenko nad Dunajcem uzyskała dotację w wysokości 1 176 000,00 zł na 4 obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków oraz znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

1. Remont zabytkowego budynku starej plebani przy ul. Rynek 32 w Krościenku nad Dunajcem. Dotacja 343 000,00 …

Back to top