– Urząd Gminy

W ramach programu  „Inicjatywy samorządowe na 2017r miedzy jednostkami samorządowymi „ gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała kolejny projekt pn: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi woj.969 ul. Sobieskiego w Krościenku   

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego przy drodze wojewódzkiej na terenie gminy Krościenko

Projekt obejmuje dalszą przebudowę chodnika na długości 677mb

Wartość projektu 533 …

„Centrum wsparcia interdyscyplinarnego dla osób/rodzin w kryzysie z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem”

Okres realizacji zadania: od kwietnia do grudnia 2017 r.

Celem zadania jest wszechstronne wsparcie mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez interdyscyplinarne działania specjalistów, m.in.: psychologa, terapeuty do spraw uzależnień, coacha, specjalisty w zakresie pomagania osobom doświadczającym przemocy.

Ponadto w ramach zadania zrealizowano warsztaty z młodzieżą …

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzyma od Wojewody Małopolskiego wsparcie finansowe na realizację w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D projektu w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Projekt będzie realizowany w okresie IX-XII. 2017 i zakłada realizację następujących działań …

W ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” (program wsparcia dróg lokalnych ) gmina Krościenko zrealizowała  projekt pn: „Przebudowa  odcinka drogi gminnej nr ew. 415 i 459 w km 0+091,50 do 0+229,85 w miejscowości Hałuszowa”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa miejscowości oraz  podniesienie poziomu rozwoju i konkurencyjności regionu pienińskiego

Wartość  …

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku,gmina Krościenko w 2017 roku realizuje kolejny  już  trzeci projekt z tego działania pn: „Praca dla Roma- kontynuacja zatrudnienia ”.

Celem projektu jest dalsza aktywizacja społeczna i zawodowa  bezrobotnych Romów oraz poprawa skuteczności systemu wspierania długotrwale bezrobotnych osób ze społeczności romskiej .

Projekt realizuje …

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku,gmina Krościenko w 2018 roku realizuje kolejny  projekt pn: Muzyczna podróż z Romami”

Projekt obejmuje prowadzenie zajęć muzycznych oraz tańca, śpiewu wśród dzieci polsko-romskich. Jest kontynuacją  projektu z 2016 i 2017 roku oraz zorganizowanie letniego  festiwalu kultury romskiej.  

Celem projektu  jest kształtowanie postaw …

Back to top