– GOPS

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i …

Dyżur informacyjny w Urzędzie Gminy:

świadczenie wychowawcze 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 01 stycznia w Zakładzie Ubezpieczeń SpołecznychDodatek osłonowy od stycznia w Urzędzie Gminy – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  Krościenku nad Dunajcem.Centralna ewidencja emisyjności budynków.

Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie wychowawcze 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacane będą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy …

Dodatek osłonowy kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, mający zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, pok. nr 18,

 tel.  18 262-30-09 wew. 12, e-mail: rodzinne@kroscienko.pl

WAŻNE – dodatek wypłacany …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje iż osoby, rodziny pozostające w sytuacji kryzysowej mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy w Tatrzańskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zakopanem.

Jednocześnie informujemy, że TOIKiWOP pełni funkcje specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie dla osób z całego kraju. Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby/rodziny, które …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem planuje przystąpić w 2022 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Adresaci Programu:

1.      Program adresowany jest …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że od dnia 11 października 2021r. do dnia 29 października 2021r. osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie paczki żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, będące mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem, mogą zgłaszać się do biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się w Ośrodku Zdrowia w Krościenku n.D, ul. Esperanto …

Back to top