– Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gmina Krościenko nad Dunajcem – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem uzyskała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 61 247 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej), w tym kwotę:

1)       47 789 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;

2)       15 458 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022.

2.       Dotacja jest przeznaczona  na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa  w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

3.       Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Okres realizacji zadania na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

01.01.2024- 31.12.2024r.

Kwota dofinansowania – 61 247 zł.

Back to top