– GOPS

Gmina Krościenko nad Dunajcem – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem uzyskała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 61 247 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem przystąpił do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

01.01.2024- 31.12.2024r.

Kwota dofinansowania – 85 391,85 zł.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na …

Samorząd Województwa Małopolskiego konsekwentnie kontynuuje realizowaną od wielu lat w regionie politykę wspierania Małopolan w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez rodziców niani do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W związku z ciągle aktualnymi potrzebami rodziców w zakresie zwiększenia dostępu do usług opieki nad najmłodszymi dziećmi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej …

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), wprowadziła możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT za paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych.

WARUNKI I KRYTERIUM DOCHODOWE

Refundacja podatku …

Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała środki na realizację Modułu II – opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane …

Back to top